شنبه ۲۰ فروردین; کالا بلافاصله قرعه کشی ایران خودرو


نمایندگی ایران خودرو اولین کالا محصولات شخصی را در سال ۱۴۰۱ همراه خود در دسترس بودن ۵ محصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید در قالب ۲ نیمه سومین کالا شخصی…

شنبه 20 فروردین;  زمان قره کاشی فروش فاوری ایران خودروشنبه 20 فروردین;  زمان قره کاشی فروش فاوری ایران خودرو

نمایندگی ایران خودرو اولین کالا محصولات شخصی را در سال ۱۴۰۱ همراه خود در دسترس بودن ۵ محصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید در قالب ۲ نیمه سومین کالا ویژه حمایت اجتناب کرده اند خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجمین مرحله کالا برجسته همراه خود موعد عرضه سه ماهه تحریک کردن کرد. اجتناب کرده اند سه شنبه درمورد به ۳ روز.

{در این} ۲ ساختار کالا، ۲ ۲۰۷ خودکار جدید همراه خود گیربکس شش سرعته بنفش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۶ تیپ سوم همراه خود سقف شیشه ای در امتداد طرف پژو پارس SAL مجهز به دوچرخه XU7P را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارس ELX همراه خود دوچرخه TU5 را انتخاب کنید و انتخاب کنید راناپلاس همراه خود TU5 پلاس موجود است. دوچرخه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سقف شیشه ای مجهز به گیربکس شش سرعته دستی.

برگزیدگان بسته شدن پس اجتناب کرده اند قرعه کشی همراه خود حضور نمایندگان نهادهای نظارتی ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۲۰ فروردین ماه محدوده خواهند شد.

در ساختار حمایت اجتناب کرده اند خانوار در صورتی کدام ممکن است انواع نامزدها بیش اجتناب کرده اند قابلیت کالا باشد، مشتریان بسته شدن اجتناب کرده اند طریق قرعه کشی محدوده می شوند.

نامزدها می توانند اجتناب کرده اند روز سه شنبه ۱۵ فروردین ماه همراه خود برای مشاوره موقعیت یابی کالا اینترنتی محصولات ایران خودرو نسبت به پرونده شناسایی اولین اقدام کنند.