شهرداری تهران: دوران عده‌ای سر شهرداری کلاه بگذرند، گذشته است
د ووو زیگد برخی از بروکراسی‌های اضافی که هم زمینه‌های آسیب و آسیب را دارند، می‌توانند این فرصت‌ها را انجام دهند.