شوالیه | انعام نوک خدمت کارمندان بخش زیبایی شناختی چه روزی تیز کردن تبدیل می شود؟


صادق ستاریورد سخنگوی وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش در خصوص شکایت دانشگاهیان بازنشسته سال ۱۴۰۰ مبنی بر عدم تیز کردن مزایای نوک خدمت اظهار داشت: شهرت ۱۴۰۰ پاداش نوک خدمت به نظر می رسد تبدیل می شود. در قوانین بودجه ۱۴۰۱.

سخنگوی وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش افزود: پس اجتناب کرده اند تخصیص رهن، وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش نسبت به بازپرداخت آن اقدام می تدریجی.

وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است انعام نوک خدمت چه روزی قابل تیز کردن است؟

ستاریورد افزود: معمولاً طبق سنوات قبلی در مرداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهریور ماه عیدی به فرهنگیان تیز کردن تبدیل می شود با این حال امتحان شده وزارتخانه برای همکاری همراه خود گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه است.
مطالبات بازنشستگان را در اسرع وقت تیز کردن کنید.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول هدایت دهید