شکری: رادو قراردادش را فسخ نکرد/ سند را می گویم


به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، ابراهیم شکوری، معاون رئیس سابق پرسپولیس دانستن درباره مالی کدام ممکن است به رادوشوویچ تیز کردن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماجرای دقیق بدهی هایش چیست، اظهار داشت: ما در هند بودیم با این حال ارزش داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع به رادو هم دادیم. در واقع ممکن است امشب آقای درویش را دیدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریع همراه خود او جلب رضایت خواهم کرد به همان اندازه همه عامل را بفهمم، اگر صحبت می کنید مثبت شوید کدام ممکن است همراه خود مدارکی است کدام ممکن است به امور پولی تجهیزات گلف حاضر می کنم، با این حال معمولاً اسناد احتمالاً گم تبدیل می شود! قرار بود در اولین جایگزین تجهیزات گلف مونتاژ ای برای تصور اتوماسیون اجرایی داشته باشم کدام ممکن است اگر مدارکی داشتم به دوستانم می دادم به همان اندازه حق پرسپولیس ضایع نشود.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید با اشاره به مبلغ ۷۹۲ میلیون تومانی کدام ممکن است به تجهیزات گلف بدهکار است، اظهار داشت: این مبلغ به کدال رسید با این حال بخشی اجتناب کرده اند این مبلغ را به رادوشوویچ تیز کردن کردم. رادو هم این مبلغ را قبول می تدریجی. این مبلغ درمورد به بهمن ماه ۱۳۹۶ می باشد برای تعمیر این ضرر همراه خود دوستان مونتاژ ای خواهیم داشت.

قائم مقام سابق تجهیزات گلف پرسپولیس در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است قبول دارید بخشی اجتناب کرده اند مشکلات رادوشوویچ در زمان حضور خواهید کرد در امتداد طرف جعفر سامی در پرسپولیس به وجود آمده است، افزود: اگر بخواهیم ضرر را رفع کنیم حق همراه خود شماست با این حال موضوع بی نظیر اینجا است کدام ممکن است قرارداد همراه خود این شرکت کننده.” ما در آن نقطه ۱۰ سهم به بازیکنانمان می دادیم. شاید ۱۰ سهم بازیکنانی مثل سیدجلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالیشاه ۲۰۰ میلیونی می شد با این حال ۱۰ سهم مثلا رادوشوویچ عالی میلیارد تومان بود! در وسط ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مدیریت سامی رادو او بازگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلی اجتناب کرده اند این تذکر وجود نداشت. به همان اندازه زمانی کدام ممکن است ممکن است در تجهیزات گلف بودم، تعهداتمان در قبال او به پایان رسید. حتی همراه خود رادو دوست شدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هم عکس سوغات گرفتیم. ممکن است شرکت کننده بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می دانم بازیکنی کدام ممکن است سنش بالا {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر تفریحی می تدریجی ممکن است برود پولش را بخواهد! به هر طریقی این قراردادی است کدام ممکن است بسته شده است با این حال اینکه الان بی ارزش کیست دردی را دوا نمی شود. ما باید قراردادهایی ببندیم کدام ممکن است بتوانیم اجتناب کرده اند آنها حفاظت کنیم.

شکوری در شکسته نشده همراه خود دقیق اینکه خواه یا نه راه حلی برای هماهنگی همراه خود رادو موجود است، شکسته نشده داد: قراردادی کدام ممکن است بسته شد، قراردادی تقریبا ۴ ساله بود. هیچ شرکت کننده عاقلی برای فسخ قراردادش اجتناب کرده اند قرارداد عالی میلیون یورویی نمی گذرد. ما پیشنهاداتی برای پاسخ شفاهی دادیم، با این حال در نظر گرفته شده می‌کنم عقد قرارداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فسخ شدن آن معنا ندارد. بحث ما قراردادی است کدام ممکن است بسته شده است. شرکت کننده راه شخصی را {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات گلف های ما باید قراردادهای ماهر امضا کنند.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول هدایت دهید