شیوع بالقوه سرخک؛ آنچه باید با اشاره به سرخک بدانید / واکسیناسیون کودکان ۴ به همان اندازه ۵ ساله (فیلم)
اگرچه این بیماری در همه زمان ها کشنده نیست، با این حال ممکن است در نتیجه در حال مرگ شود.