شیوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه گیری بیماری های عفونی اجتناب کرده اند تحریک کردن هزاره سوم مرتفع است – مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، علی رضا زالیوی در مراسم بزرگداشت روز جهانی بهداشت کدام ممکن است در دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، افزود: همین الان در زمان حال {در سراسر} جهان در شرایطی برگزار می‌شود کدام ممکن است همه جوامع همراه خود مشکل‌های جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شدید در بخش سلامت مواجه هستند. یاقوت سرخ برخورد با هستند.

او پایان دادن کرد: پاندمی کرونا آرم داد کدام ممکن است فاجعه‌ها به غیر اجتناب کرده اند این سیستم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌های راهبردی اجتناب کرده اند پیش کنار هم قرار دادن شده، بخش سلامت را همراه خود مشکل مواجه کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب‌های شدید به مولفه‌های مالی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی باکلاس وارد می‌کنند. عفونت همراه خود بیماری های نوپدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک بار دیگر به نظر می رسد شود، پاندمی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه آن در نتیجه اختلال عمیق در نظام سلامت تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت اجتناب کرده اند این امتیازات تنها همراه خود کسب به دانش جمعی، درآمد جری استفاده اجتناب کرده اند توان تخصصی، آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشی جهانی امکان پذیر نخواهد بود.

زالی وی همراه خود ردیابی به نامگذاری ۱۸ فروردین مصادف همراه خود ۱۹ فروردین شناخته شده به عنوان روز جهانی بهداشت اجتناب کرده اند سوی گروه جهانی بهداشت، ذکر شد: گروه جهانی بهداشت بستر مناسبی را برای بهبود همکاری های بشردوستانه اطمینان حاصل شود که ارتقای روابط انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بهانه ارتقای روابط انسانی تشکیل داده است. نامگذاری روز جهانی بهداشت، هر ساله، این مانترا امتحان شده می تنبل به همان اندازه به امتیازات بهداشت جهانی بپردازد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی تصریح کرد: بر ایده ادعا این گروه مانترا امسال «سیاره ما، سلامت ما» است را انتخاب کنید و انتخاب کنید موید نتایج مخرب بهبود حیات تجاری بر اطراف زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیمات اقلیمی ناشی اجتناب کرده اند . دغدغه بشر محافظت سلامت کره پایین است.بهتر اجتناب کرده اند در همه زمان ها.

وی همراه خود ردیابی به مشکل هایی کدام ممکن است همین الان در بخش سلامت موجود است، افزود: نظام حاضر ارائه دهندگان سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام سلامت سفارشی عمومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکیمانه اجتناب کرده اند سوی مدیریت است کدام ممکن است همراه خود فصل جدیدی اجتناب کرده اند تغییر به جامعه سلامت ملاحظه ویژه داشته باشند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید دغدغه نهایی، سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی ملت یاقوت سرخ کدام ممکن است آن را

به من می خواهم زالیمشکل‌های جدید در بخش سلامت، علی‌رغم پایداری بلندمدت نظام سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلاط ارائه دهندگان سلامت همراه خود بخش آموزشی در دانشکده‌های علوم پزشکی، رویکردی خاص را می‌طلبد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی همراه خود تاکید بر لزوم ملاحظه به تنظیم الگوی {بیماری ها}، اظهار کرد: بروز بیماری های عفونی به طور قابل توجهی بیماری های ویروسی همراه خود رفتارهای جدید، باورهای آموزشی دنیا را به مشکل خواهد کشید. همراه خود وجود همه اینها جری همراه خود آسان‌سازی بیش اجتناب کرده اند حد، تصور می‌شد کدام ممکن است انسان‌ها بر بیماری‌های عفونی غلبه کرده‌اند، با این حال فاجعه کرونا خلاف آن را تدریجی کرد.

زالی اجتناب کرده اند ایجاد همه جری وی شیوع بیماری های واگیردار را اجتناب کرده اند ابتدای هزاره سوم نسبت به قبلی ادعا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: این موضوع مشکلات جدیدتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شدید تری را در گذشته اجتناب کرده اند قبلی به دنیا آرم می دهد. یاقوت سرخ پیدا تبدیل می شود.

وی افزود: همراه با بیماری های عفونی، بیماری های غیرواگیر معادل فشار خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل بیشتر سرطان ها های جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهش یافته کدام ممکن است همراه خود سبک اقامت اشخاص حقیقی در هم تنیده است نیز باید مورد ملاحظه قرار گیرد چرا کدام ممکن است مهمترین مسئله از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر در ایران مطرح است.

زالی وی علاوه بر این به اولویت های تولید دیگری درمورد به نظام سلامت ملت ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: افزایش انواع سالمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تبع آن خواستن به ارائه دهندگان درمانی پیچیده تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهزینه تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف بودن زیرساخت های بهداشتی در سکونتگاه های بیرون از کاف پایتخت ۱۳ سهم شهرک ها را برای ادغام کردن تبدیل می شود. در اطراف باطل فقر، جهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل بهداشتی {در این} مناطق کدام ممکن است در نتیجه محرومیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط نشینی در تهران کدام ممکن است بیشترین گروه را نسبت به سایر استان های ملت دارد، نیازمند ملاحظه ویژه است.

وی ذکر شد: امتیازات زیست محیطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیمات آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری همراه با همه این امتیازات سلامت جوامع را شبح می تنبل به همین دلیل باید برای دفاع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی اجتناب کرده اند کره پایین امتحان شده بیشتری کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این می تواند یک اولویت جهانی است.