صدام و تبعیدش
رئیس اطلاعات [اطلاعات] عراق در زمان صدام حسین: اردیبهشت ۱۳۶۵ که نیروهای ایرانی به نیروهای ما در منطقه مهران حمله کردند، نبردی میانه رو رخ داد. ایرانی ها به اهداف ساده ای رسیدند اما به ما توهین کردند. زیرا این عملیات اندکی پس از سقوط فاو در نبردهای خونین انجام شد.