صدور بیمه نامه‌های جدید در بیمه رازی/ گفتن خسارت بیمه بدنه به صورت برخط


به گزارش روابط کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور بین الملل بیمه رازی، علی اصغر اصلان‌بیگی- معاون فنی بیمه‌های غیرزندگی این نمایندگی کدام ممکن است بازدید کننده سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارمین سه‌شنبه‌های پاسخگویی بود، همراه خود ردیابی به دستاوردهای باورپذیر این نمایندگی در سال قبلی ذکر شد: بیمه رازی در سال‌های قبلی به واسطه افزایش بازار بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرابورس اجتناب کرده اند عملیات‌های بیمه‌ای فضا گرفته بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع عاملی شد به همان اندازه در سال قبلی در بخش فنی خواستن به آسانسور زیرساخت بافت شود.
او یکپارچه داد: در سال ۱۴۰۰ زیرساخت بخش معامله با بیمه رازی آسانسور شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بستگی به سامانه سیناد تکنیک اکتسابی دانش، تعیین مقدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر خسارت از نزدیک کاهش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند تائید خسارت معامله با ظرف مدت ۷۲ ساعت قیمت به بیمه‌گذار صنوبر می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این در حالی است کدام ممکن است بیمه‌گذار نیازی به حضور در شعب بیمه رازی ندارد.
معاون فنی بیمه رازی تصریح کرد: در راستای حاضر شرکت ها نوین سامانه جدیدی برای گفتن خسارت بیمه بدنه خودرو طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمل آزمون‌های اولین قرار گرفته کدام ممکن است طبق این سیستم ریزی صورت گرفته این خدمت در خردادماه به صورت برخط در دسترس بودن ممکن است.
اصلان‌بیگی همراه خود ردیابی به پاسخگویی اجتماعی بیمه رازی در محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری اطراف زیست، ذکر شد: اطراف مقوا رازی در روزهای قبلی طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افشا شد کدام ممکن است این مقوا اجتناب کرده اند برداشتن درخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده بیش اجتناب کرده اند حد کاغذ جلوگیری خواهد کرد؛ این مقوا موجب آن ممکن است به همان اندازه اشخاص حقیقی به صورت برخط تمام دانش بیمه‌ای شخصی را رصد کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بلند مدت نزدیک شناخته شده به عنوان عالی مقوا بانکی اجتناب کرده اند آن در امتداد طرف شرکت ها بیمه‌ای استفاده ممکن است.
وی در {پاسخ به} سوالی در اتصال همراه خود بیمه‌های درمانی ذکر شد: بیمه‌های معامله با عالی سری محافظت‌های بی نظیر دارد کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به درخواست شده است بیمه گذار، شرکت ها اضافی به آن است حاضر ممکن است کدام ممکن است در زمینه شرکت ها منافذ و پوست باید ذکر شد کدام ممکن است اگر جنبه درمانی داشته باشد اجتناب کرده اند سوی بیمه قیمت صنوبر ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها شرکت ها شکوه در شرایط بیمه‌های درمانی قرار نمی‌گیرد.
اصلان‌بیگی در یکپارچه در اتصال همراه خود افزایش حدود اختیارات خاطرنشان کرد: در سال قبلی همراه خود ملاحظه به در نظر گرفتن تحت سلطه بر گروه اختیار شعب را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند نمایندگان افزایش کشف شد کدام ممکن است بازرسی‌ها آرم اجتناب کرده اند آن دارد کدام ممکن است اختیارات تنفیذ شده در بیمه رازی بیش اجتناب کرده اند تولید دیگری نمایندگی‌های صنعت بیمه است.
معاون فنی بیمه رازی نرخ حق بیمه پولی فردی ثالث را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدنه اتومبیل بیمه رازی را تهاجمی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق کرد: شرایط در بیمه رازی به گونه‌ای است کدام ممکن است نمایندگان امکان رقبا دسترس در بازار بیمه را داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی عالی سال قبلی در ۲ مرحله شرایط صندوق نمایندگان به نفع آن‌ها اصلاح کرد.
او در اتصال همراه خود پیشنهادی مبنی بر استفاده اجتناب کرده اند نمایندگان شناخته شده به عنوان ارزیاب خسارت در شهرستان‌ها ذکر شد: بنابر مبانی بیمه مرکزی امکان استفاده اجتناب کرده اند نمایندگان شناخته شده به عنوان ارزیاب خسارت نیست از طبق قوانین اشخاص حقیقی همزمان نمی‌توانند به صدور بیمه نامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار خسارت بپردازند.
اصلان‌بیگی اجتناب کرده اند ارتقاء سامانه‌های برخط بیمه رازی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادای احترام به شد: نگاه به گذشته برخی سامانه‌ها به صورت محلی سازی شده در بیمه رازی استفاده شده کدام ممکن است خروجی خوبی نداشت با این حال همراه خود این وجود در جستجوی خانه سازی برخی سامانه‌ها هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امتداد طرف آن افزایش سرعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثربخشی سامانه فناوران در اصل کار قرار گرفته است.
معاون فنی در انتها خبر اجتناب کرده اند صدور بیمه حیوانات خانگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوچرخه داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار کرد: در بیمه حیوانات خانگی ۲ حیوان سگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید گربه تحمل محافظت بیمه امراض را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلفات قرار می‌گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امتداد طرف آن بیمه نامه دوچرخه نیز حوادث وارده به دوچرخه، راکب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردی ثالث را محافظت می‌دهد.
در سال جاری در جستجوی آن هستیم تمام شرکت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه ها به صورت برخط به جامعه کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه گذار حاضر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش نمایندگی بر اساس شرکت ها برخط صورت گیرد.
این مطلب را برای صفحه اول راهنمایی کنید

رژیم لاغری سریع