ضرغام: هتل ها با قیمت های نجومی
وزیر میراث فرهنگی: در بخش گردشگری، مردم به خدمات بهداشتی مناسب دسترسی ندارند، بنابراین این موضوع را حتی در دولت هم مطرح کردم. من مسئولین مربوطه را جمع کردم.