طرحی در مجلس: اولین گام برای توافقی شدن دستمزد برداشته می شود؟
کارگاه های زیر ۱۰ نفر مانند کارگاه های بزرگ از سرمایه گردش بالایی برخوردار نیستند و لذا باید شرایط آنها متفاوت دیده شود.