طرفدار جذاب دانستن درباره سبک اقامت؛ اجتناب کرده اند اسپرسو اوقات خوبی داشته باشید (فیلم)
استادی به شاگردانش همراه خود تعدادی از فنجان اسپرسو درس زندکی می دهد. ببینید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیاموزید./ کانال کلید موفقیت