طومار شکایت اجتناب کرده اند «مقامات روحانی»/ نتایج توقف فعل‌ها را ادعا می‌کنیم – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانخبرگزاری مهر، گروه پوشش- زهرا علیدادی: کمیسیون دستور ۹۰ قوانین اساسی یکی اجتناب کرده اند کمیسیون‌های ویژه مجلس شورای اسلامی است کدام ممکن است طبق قوانین وظایفی چون سامان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمدسازی مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان، بازرسی طرز کار قوای مجریه، قضائیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقننه، معامله با به شکایت‌های درمورد به طرز کار مجلس، قوه مجریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوه قضائیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا تخلف ممکن تجهیزات‌ها به مراجع صالحه قضائی برای معامله با خارج اجتناب کرده اند نوبت را بر عهده دارد.

کمیسیون دستور ۹۰ در مجلس یازدهم نسبت به مجلس در گذشته به همان اندازه حد زیادی بهبود یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیت پرونده‌های بازرسی شده {در این} کمیسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش‌های حاضر شده به صحن علنی مجلس به روشنی گویای ورزش قابل توجه این کمیسیون است. در همین راستا گفتگویی همراه خود «حجت‌الاسلام حسن شجاعی علی آبادی»، رئیس کمیسیون دستور ۹۰ مجلس انجام دادیم به همان اندازه اطلاعاتی اجتناب کرده اند فینال وضعیت بازرسی پرونده‌های مهم {در این} کمیسیون کسب کنیم. محتوای متنی این گفتگو به رئوس مطالب زیر است:

بازرسی پرونده فصل بورس در کمیسیون دستور ۹۰ به مکان رسید؟

متأسفانه مقامات سابق در یک واحد اقدام غیرمنصفانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نادرست باعث تحمیل خسارت‌های سنگینی به مردمان شد. اقدام مقامات روحانی در موضوع بورس چیزی شبیه جیب‌بُری اجتناب کرده اند مردمان بود. آنان همراه خود وعده‌های گوناگون سرمایه‌های مردمان را به بازار بورس توسل به را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملاً کسری‌های پولی شخصی را اجتناب کرده اند این محل جبران کردند. کمیسیون دستور ۹۰ مجلس کلاس ها مختلفی را {در این} زمینه برگزار کرده با این حال معامله با‌های ما ادامه دارد به نوک نرسیده است. چندین مونتاژ همراه خود رئیس گروه بورس برگزار کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید او دانستن درباره وضعیت بورس توضیحاتی را به نمایندگان حاضر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌هایی را هم مطرح کرد کدام ممکن است تاکنون این وعده‌ها محقق نشده است.

کار مقامات روحانی در ماجرای بورس، جیب‌بُری اجتناب کرده اند مردمان بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این اقدام کسری‌های پولی شخصی را جبران کرد

آنچه برای ما میل دارد، اینجا است کدام ممکن است ما باید مانع خسارت تا حد زیادی مردمان در بورس شویم. در جلساتی کدام ممکن است همراه خود مقامات داشتیم، روی این موضوع تأکید کردیم کدام ممکن است وضعیت بورس باید افزایش پیدا تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در قدم اول باید جلوی خسارت تا حد زیادی را بگیریم. رئیس جمهور در روزهای ابتدایی کار شخصی، حساب کردن رفع ضرر بورس را در مردمان منجر شد. ما رئیس جمهور را اهل وعده صادق می‌دانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند وی توقع داریم همراه خود ملاحظه ویژه به موضوع بورس بپردازد. باید مقامات نسبت به افزایش وضعیت بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند خسارت‌های تا حد زیادی به مردمان تدابیر عاجل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله بیندیشد. متنوع اجتناب کرده اند مردمان متضرر شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید جلوی این ضرر گرفته شود. در لایحه بودجه پیشنهادی مقامات برای سال ۱۴۰۱ مواردی وجود داشت کدام ممکن است وضعیت بورس را جدی تر می‌کرد کدام ممکن است کمیسیون دستور ۹۰ مجلس همراه خود جدیت به این موضوع ورود کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل این چیزها اجتناب کرده اند لایحه بودجه بردن شد.

متخلفان بی نظیر پرونده فصل بورس چه اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهایی هستند؟

این پرونده ادامه دارد در جاری معامله با است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند پایان دادن معامله با‌ها، نتایج آن را به مردمان حاضر خواهیم داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخلفان را به قوه قضائیه راه اندازی شد می‌کنیم.

خواه یا نه کمیسیون دستور ۹۰ مجلس به پرونده کرسنت ورود کرده است؟

متأسفانه در ماجرای کرسنت همراه خود پیگیری‌های ضعیفی کدام ممکن است در سال‌های قبلی صورت گرفت، ایران در مظان اتهام قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زمانی نامشخص در آینده تعدادی از میلیارد دلار به ملت خسارت وارد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید الان هم کشورمان کشف نشده خسارت تعدادی از میلیاردی عکس قرار دارد. برای اینکه اجتناب کرده اند این خسارت جلوگیری شود، مورد نیاز است پرونده کرسنت در قوه قضائیه همراه خود جدیت دنبال شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {افرادی که} {در این} ماجرا مرتکب فساد شدند، باید مورد محاکمه قرار گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجازات شوند.

قوه قضائیه باید همراه خود {افرادی که} در پرونده کرسنت تخلف کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشوه گرفتند، برخورد تنبل

خواه یا نه مجلس این موضوع را پیگیری می‌تنبل؟

کمیسیون دستور ۹۰ مجلس شورای اسلامی جلساتی را دانستن درباره این موضوع برگزار کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدتی در گذشته نیز منصفانه توافق بین کمیسیون دستور ۹۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان قوه قضائیه صورت گرفت به همان اندازه قوه قضائیه به صورت قابل توجه به موضوع ورود پیدا تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با قضائی مورد نیاز انجام شود. اگر در معامله با قضائی این نتیجه حاصل شود کدام ممکن است واقعاً {در این} قرارداد فساد وجود داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشوه‌ای اخذ شده است، باید با بیرون ملاحظه اینکه متهمان در چه مرحله را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه افرادی هستند، تصمیم مورد نیاز برای آنان صادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم هم باید با بیرون ملاحظه اجرا شود. الان ما {در این} مرحله قرار داریم کدام ممکن است قوه قضائیه باید این معامله با را انجام دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما پیگیر هستیم کدام ممکن است حتماً این پرونده تصمیم گیری وظیفه شود.

هرازچندگاهی شاهد قرائت گزارشی در مجلس شورای اسلامی دانستن درباره توقف فعل حسن روحانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دولتمردانش هستیم. این گزارش‌ها به مکان رسیده است؟

در زمینه توقف فعل‌هایی کدام ممکن است در مقامات سابق وجود داشت، پرونده‌های متعددی در کمیسیون دستور ۹۰ مجلس {تشکیل شده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هدف معامله با قرار دارد. توسعه معامله با در کمیسیون به این نحو است کدام ممکن است ما در قدم اول دانش درمورد به آن است موضوع را اجتناب کرده اند تجهیزات‌های اجرایی ذیربط را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات‌های نظارتی مطالبه می‌کنیم. در گام بعدی اگر خواستن باشد اجتناب کرده اند افرادی که در مظان اتهام قرار گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکایتی اجتناب کرده اند آن‌ها شده است، دعوت می‌کنیم در کمیسیون حضور یابند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر مورد نیاز باشد اجتناب کرده اند آنان دفاعیه اخذ می‌کنیم. اگر ترکیبی‌آوری دانش اولین اجتناب کرده اند تجهیزات‌های اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دعوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید احضار اشخاص حقیقی ذیربط کفایت مورد نیاز را برای نوک دادن به معامله با داشته باشد، {به سمت} انتخاب‌گیری حرکت می‌کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هر مورد دیگر، هیئت بازرسی تشکیل می‌دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این هیئت را به تجهیزات‌های مربوطه می‌فرستیم کدام ممکن است به صورت میدانی {اسناد و مدارک} را بازرسی کنند.

۷۰۰ هزار امضا با اشاره به محاکمه حسن روحانی به کمیسیون دستور ۹۰ واصل شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما پیگیر بازرسی توقف فعل‌های رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید دولتمردان سابق هستیم

به همین دلیل پرونده توقف فعل‌های مقامات سابق در جاری بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با است. در برخی اجتناب کرده اند پرونده‌ها کدام ممکن است به وزرای سابق درمورد است، ما مکاتبات را انجام دادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن وزیر مربوطه هم دعوت کردیم کدام ممکن است جهت بازرسی این پرونده در کمیسیون دستور ۹۰ حاضر شود کدام ممکن است آن شخص اجتناب کرده اند حضور در کمیسیون دستور ۹۰ استنکاف کرد کدام ممکن است همین کار تخلف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق قوانین همراه خود آن شخص برخورد خواهیم کرد. {به دلیل} شکایات متعددی کدام ممکن است اجتناب کرده اند مقامات روحانی به ما واصل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبات زیادی کدام ممکن است مردمان {در این} زمینه دارند، ما به صورت قابل توجه پرونده توقف فعل دولتمردان سابق را بازرسی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند معامله با، نتایج آن را ادعا خواهیم کرد.

دانستن درباره توقف فعل‌های حسن روحانی هم پیگیر هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با‌ها باید متقن، راستگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادلانه باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیئت بازرسی هم باید {در این} زمینه تشکیل شود. بعد اجتناب کرده اند آنکه معامله با‌ها انجام، دانش ترکیبی‌آوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تذکر هیئت بازرسی کشتی شود، ما به ۱ گزارش متقن خواهیم رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر به این نتیجه برسیم کدام ممکن است واقعاً توقف حال توسط رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو وزرای مقامات سابق صورت گرفته است، حتماً آنان را به قوه قضائیه راه اندازی شد خواهیم کرد. در جاری حاضر حدود ۷۰۰ هزار امضا با اشاره به محاکمه حسن روحانی به ما واصل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما به سهم خودمان پیگیر بازرسی توقف فعل‌های رئیس جمهور سابق هستیم. در واقع پیگیری‌های کمیسیون دستور ۹۰، اجتناب کرده اند تجهیزات‌های نظارتی تولید دیگری تعمیر وظیفه نمی‌تنبل.

برای آنکه پرونده‌های کمیسیون دستور ۹۰ مجلس به صورت از واقعی پیگیری شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حد قرائت در صحن علنی مجلس باقی نماند، باید چه اقداماتی انجام شود؟

قرائت گزارش‌های کمیسیون دستور ۹۰ در صحن مجلس باعث می‌شود ایده ها نهایی در جریان از واقعی متنوع اجتناب کرده اند موضوعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرونده‌ها قرار گیرند. اطلاع‌رسانی به ایده ها نهایی منصفانه ضمانت اجرا، مؤثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقاوم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه مردمان، نخبگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه‌ها را به موضوع جلب می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات‌های مربوطه را کشف نشده پاسخگویی نسبت به عملکردشان قرار می‌دهد.

نکته بعدی اینجا است کدام ممکن است معمولاً {در این} گزارش‌ها ایرادات را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرابی ها کار کردن تجهیزات‌ها مطرح را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراتژی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکالیفی برای آنان در جهت اصلاح امور اشاره کردن می‌شود. ما در کمیسیون دستور ۹۰ پیگیر اجرای تکالیف قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشنهاداتی کدام ممکن است برای آنان اشاره کردن شده است، هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تجهیزات‌های مربوطه، وزارتخانه‌ها، گروه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادها، اجرای تکالیف قانونی آنان را مجدداً مطالبه می‌کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر اجرای آن اسبابک ها نظارت خواهیم کرد. نکته بعدی اینجا است کدام ممکن است اگر ما در معنی معامله با به این نتیجه برسیم کدام ممکن است دستگاهی به قوانین تمکین نمی‌تنبل، آن‌ها را به قوه قضائیه راه اندازی شد می‌کنیم.

حدس و گمان به شعبی در قوه قضائیه تصمیم گیری شود به همان اندازه گزارش‌های ارسالی اجتناب کرده اند مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی کمیسیون دستور ۹۰ به صورت ویژه معامله با شود

چقدر نیاز دارد قوه قضائیه در اسرع وقت گزارش‌هایی را کدام ممکن است اجتناب کرده اند مجلس اکتسابی می‌تنبل، مورد معامله با قرار دهد؟

نگاه به گذشته همکاری خوبی بین کمیسیون دستور ۹۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوه قضائیه {در این} زمینه وجود نداشت، با این حال در وسط فعلی ما تفاهم نامه‌ای را همراه خود قوه قضائیه به امضا رساندیم کدام ممکن است شعبی در قوه قضائیه تصمیم گیری شود به همان اندازه گزارش‌های ارسالی اجتناب کرده اند مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی کمیسیون دستور ۹۰ به صورت ویژه معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید احکام مورد نیاز صادر شود. اقدام عکس کدام ممکن است ما در اصل کار داریم، اینجا است کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند قرائت گزارش‌های نظارتی در صحن مجلس، مکاتباتی را همراه خود تجهیزات‌های مختلف اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارتی انجام می‌دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنان می‌خواهیم کدام ممکن است نظارت‌های مورد نیاز را بر کار کردن تجهیزات مربوطه داشته باشند به همان اندازه آن تجهیزات تکالیف قانونی شخصی را انجام دهد. به همین دلیل ما تجهیزات‌های فرادستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارتی را هم حاوی این موضوع می‌کنیم.

برای مثال، در پرونده درمورد به قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی خاص شد کدام ممکن است سامانه کامل خرید و فروش ناتمام است. ما اجتناب کرده اند رئیس جمهور خواستیم وزارتخانه‌های اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صمت را مکلف تنبل به همان اندازه نواقص مربوطه را جبران کنند کدام ممکن است همراه خود سازماندهی سامانه کامل خرید و فروش متنوع اجتناب کرده اند مشکلاتی کدام ممکن است در بخش کشتی همراه خود قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی وجود داشت، به همان اندازه حد زیادی برطرف شد.

یکی اجتناب کرده اند نقطه ضعف‌های مجلس سابق این بود کدام ممکن است هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در آن نقطه کارآمدی مورد نیاز را نداشت. مجلس یازدهم برای کارآمدتر کردن هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان تاکنون چه کرده است؟

بنده vp هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان هستم. نمایندگان مجلس یازدهم تاکنون ۲ دیدار همراه خود رئیس معظم انقلاب داشتند کدام ممکن است ایشان در هر ۲ دیدار بر نظارت بر رفتار نمایندگان تأکید ویژه داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتماً باید آسانسور این هیئت در اصل کار مجلس قرار گیرد.

هدایت ممکن است برای کارآمدتر کردن هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان چیست؟

چندی پیش هدایت دادم کارگروهی برای تحمیل بازنگری اساسی در قوانین نظارت بر رفتار نمایندگان تشکیل شود کدام ممکن است شناخته شده به عنوان رئیس کارگروه بازنگری در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس انواع شدم. مدتی است کلاس ها این کارگروه تشکیل می‌شود به همان اندازه بازنگری اساسی در قوانین نظارت بر رفتار نمایندگان تحمیل شود. قوانین حال نظارت بر رفتار نمایندگان به ابعاد کافی مؤثر نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این قوانین، امکان نظارت مؤثر بر رفتار نمایندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند رفتارهای نادرست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمالی کدام ممکن است در راستای ایفای وظایف تصویر نیست، {وجود ندارد}. کارگروه اصلاح قوانین نظارت بر رفتار نمایندگان به طور مرتب کلاس ها شخصی را برگزار می‌تنبل. ما رفتارهایی را کدام ممکن است خارج اجتناب کرده اند وظایف تصویر به شمار می‌رود، در سرفصل‌هایی رئوس مطالب کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمانت اجراهای مورد نیاز هم {در این} زمینه پیش‌سوراخ بینی شده است.

اصلاح قوانین نظارت بر رفتار نمایندگان، محدودیتی برای نمایندگان در انجام وظایف را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختیاراتشان تحمیل نمی‌تنبل؟

اختیاراتی کدام ممکن است نمایندگان برای قوانین‌گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت دارند، در چارچوب قوانین اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصول روال برای آنان پیش‌سوراخ بینی شده است. اگر نظارت بر رفتار نمایندگان در نتیجه تضعیف آن اختیارات شود، حتماً به مصلحت ملت نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل ما باید به تعیین کنید از واقعی قوانین نظارت بر رفتار نمایندگان را اصلاح کنیم به همان اندازه اجتناب کرده اند طرفی خللی در ایفای وظایف تصویر به وجود نیاید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، نمایندگان رفتارهای خارج اجتناب کرده اند چارچوب تصویر نداشته باشند. اگر اقدامات نمایندگان در راستای ایفای وظایف تصویر نباشد، باید برخوردهای مورد نیاز همراه خود آن مشاور انجام شود.

قالب اصلاح قوانین نظارت بر رفتار نمایندگان در جاری تدوین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما {در این} قالب در جستجوی تضعیف جایگاه نمایندگان نیستیم

نمایندگان طبق قوانین اساسی حق اظهارنظر با اشاره به همه امور ملت را دارند. اصلاحاتی کدام ممکن است ما می‌خواهیم در قوانین نظارت بر رفتار نمایندگان اعمال کنیم، نباید در نتیجه تحمیل خلل در ایفای وظایف تصویر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور نباید بافت تنبل کدام ممکن است اظهارنظر وی در موضوعی باعث می‌شود زیر تیغ قوانین نظارت بر رفتار نمایندگان قرار گیرد. ما در جستجوی تضعیف جایگاه نمایندگان نخواهیم بود.

برای اصلاح قوانین نظارت بر رفتار نمایندگان انصافاًً بر مقدمه فرآیند‌های آموزشی پیش رفتیم، به این صورت کدام ممکن است فرآیند‌های نظارت خانه پارلمان‌های جهان بر نمایندگانشان را مورد بررسی قرار دادیم. این رویکرد آموزشی، نسبتاً، حمایتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صیانتی اجتناب کرده اند نمایندگان زمینه رأی‌آوری قالب اصلاح قوانین نظارت بر رفتار نمایندگان را فراهم خواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند آنکه پیش‌نویس این قالب کنار هم قرار دادن شد، همراه خود نمایندگان به طور قابل توجهی اعضای کمیسیون آئین‌نامه خانه مجلس جلساتی را برگزار کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانستن درباره مفاد قالب گفتگو خواهیم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس قالب را جهت بازرسی در صحن مجلس به هیئت رئیسه حاضر می‌دهیم.

دانستن درباره فینال وضعیت قالب شفافیت در مجلس هم توضیحی دهید. چرا برخی اجتناب کرده اند نمایندگان همراه خود شفافیت آرا جایگزین هستند؟

برخی اجتناب کرده اند نمایندگان کدام ممکن است جایگزین قالب شفافیت آرا هستند، معتقدند این قالب معایب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب‌هایی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر آرای آنان شفاف شود، قابل دستیابی است به طور معمول است آرای آنان تحمل تأثیر فشارهای اجتماعی قرار کیرد. برای مثال، قابل دستیابی است تصویب قالب هر دو لایحه‌ای اجتناب کرده اند تذکر نمایندگان مجلس منطق مورد نیاز را نداشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی به لحاظ کارشناسی به ضرر ملت باشد، با این حال گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو صنفی توقع داشته باشند کدام ممکن است آن قالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو لایحه به تصویب برسد. {در این} شرایط احتمالاً می رود کدام ممکن است آرای نمایندگان تحمل تأثیر فشارهای اجتماعی قرار گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند منطق در اطراف شود. نمایندگانی کدام ممکن است بخش‌های انتخابیه کودک‌تری دارند، این موضوع را تا حد زیادی دقیق می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌گویند کدام ممکن است اگر ما به قالب هر دو لایحه‌ای کدام ممکن است مطالبه قشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو صنفی اجتناب کرده اند گروه است رأی خوش بینانه ندهیم، قابل دستیابی است {آن افراد} در بخش انتخابیه برای ما دردسر تحمیل کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش‌تراشی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی قابل دستیابی است این موضوع در رأی‌آوری آن مشاور در انتخابات بلند مدت مجلس هم تأثیر عقب کشیدن بگذارد.

برای مثال، در مجلس قالب هر دو لایحه‌ای دانستن درباره استفاده قشری اجتناب کرده اند گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو افزایش حقوق آنان مطرح می‌شود کدام ممکن است قابل دستیابی است به لحاظ کارشناسی این کار به صلاح ملت نباشد، با این حال آن قشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنف مطالبه اجتماعی راه بیاندازند کدام ممکن است حتماً این موضوع در مجلس تصویب شود. در چنین شرایطی اگر آرای نمایندگان شفاف باشد، این اشخاص حقیقی می‌توانند مشاور را تحمل فشار قرار دهند کدام ممکن است رأی غیرمنطقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرکارشناسی به نفع آنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ضرر ملت دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر هم مشاور تحمل تأثیر این فشارها قرار نگیرد، روی پایگاه اجتماعی آن مشاور را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان رأی وی در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی اثرگذار {خواهد بود}.

شفافیت می‌تواند مانع متنوع اجتناب کرده اند رانت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفاسد شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانونی نیازی به پنهان‌کاری ندارد

فارغ اجتناب کرده اند این دغدغه‌هایی کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند نمایندگان مطرح می‌کنند، به تذکر ممکن است شفافیت چه مزایایی دارد؟

شفافیت می‌تواند مانع متنوع اجتناب کرده اند رانت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فسادها شود. اساساً ورزش مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانونی نیازی به پنهان‌کاری ندارد. به همین دلیل اگر شفافیت به وجود آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در در همه مکان ها محقق شود، می‌تواند به بردن متنوع اجتناب کرده اند رانت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند مفاسد کمک تنبل. منافعی کدام ممکن است شفافیت در پی دارد، به قدری بیش از حد است کدام ممکن است این عوارضی کدام ممکن است بعضاً اجتناب کرده اند سوی برخی اجتناب کرده اند نمایندگان مطرح می‌شود، در برابر این آن قابل ملاحظه نیست.

برای مثال، اگر آرای نمایندگان شفاف شود، برای مدتی احتمالاً می رود کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقشار گروه کمپین‌هایی علیه عده‌ای اجتناب کرده اند نمایندگان راه‌اندازی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو رسانه‌ها فشارهای سنگینی را بر آنان وارد کنند. بنده معتقدم این مسائل مقطعی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند مدتی اجتناب کرده اند بین می‌رود. شفافیت ضمن اینکه می‌تواند متنوع اجتناب کرده اند رانت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فسادها را اجتناب کرده اند بین ببرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن پیشگیری تنبل، در نتیجه بلوغ اجتماعی هم احتمالاً وجود خواهد داشت؛ به این معنا کدام ممکن است نمایندگان بعد اجتناب کرده اند آنکه به بخش‌های انتخابیه شخصی بازمی‌گردند، می‌توانند استدلال‌هایی را دانستن درباره رأی شخصی مطرح کنند. شفافیت قالب خوبی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار فوق العاده مثبتی احتمالاً وجود خواهد داشت. باید بخشی اجتناب کرده اند مسائل غیر دائمی آن را تحمل کرد چرا کدام ممکن است به طور منظم اجتناب کرده اند بین خواهد سر خورد.