عالی مجرم سابقه دار در تهران مقابل چشمان پلیس خودکشی کرد


ساعت ۱۸:۳۰ روز شنبه ۲۰ فروردین ماه ماموران کلانتری حین گشت زنی در حوالی میدان مالک اشتر جهان قیاسی به مردی ۳۰ ساله نامشخص شدند.

اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است این جهان محل آرامش بسیاری اجتناب کرده اند فروشندگان چرخ دنده مخدر بود، احتمالاً {به دلیل} انگشت از گرفتن شخص جوان در امر کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا چرخ دنده مخدر، به وی اصل توقف دادند. با این حال شخص جوان همراه خود دیدن ماموران تعدادی از قدمی عقب سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبح کرد کدام ممکن است اگر عالی قدم تولید دیگری به ورودی بردارند شخصی را خواهد کشت.

سه مامور پلیس کدام ممکن است تهدیدهای شخص جوان را شدید نگرفته بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده می کردند او در جستجوی ترفندی برای ناپایدار است، برای دستگیری او به سراغ او رفتند کدام ممکن است ناگهانی شخص جوان در تعدادی از قدمی ماموران اسلحه ای را اجتناب کرده اند جیبش سطح کشید. در گذشته اجتناب کرده اند اینکه مأموران پاسخ دهند، او تفنگ را روی ابرو شخصی گذاشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شلیک کرد.

همراه خود از دست دادن زندگی شخص جوان، موضوع به بازپرس محمد حسن زری گزارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات {در این} باره تحریک کردن شد. همراه خود تفتیش جیب هایش مدارک هویتی خاص شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بازرسی هویت وی خاص شد کدام ممکن است این جوان ۳۰ ساله سابقه ۲ اتصال بی بند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن مشروبات الکلی در پرونده دارد. علاوه بر این روی بازوی او خالکوبی وجود داشت کدام ممکن است روی آن نوشته شده بود: «در گذشته اجتناب کرده اند رسوایی خودت را خلاص کن».

در آزمایشات {انجام شده} توسط کارشناس تسلیحات، خودکشی وی تایید شد.

جسد به اصل بازپرس بخش اول دادسرای امور جنایت پایتخت به پزشکی قانونی منتقل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات برای خاص شدن انگیزه این از دست دادن زندگی عمدی همچنان شکسته نشده دارد.