عضو مجلس خبرگان مدیریت: برخورد عمدی با افراد نزدیک به امام خمینی عمدی است
هاشم زاده هریسی نماینده مجلس خبرگان مدیریت: جریان فکری و سیاسی نظام جمهوری اسلامی به دنبال آن است که همه بیانات و سیاست های بنیانگذار انقلاب اسلامی را با دیدگاه های خود منطبق کند و انقلاب را به سمت اندیشه های سیاسی خود مصادره کند. و سیاست ها