عفو دو محکوم به اعدام در استان فارس
نماینده عالی قضات استان فارس از تلاش های معاونین، ناظران، قضات، اعضا و کارکنان استان در توسعه حل اختلاف در استان تشکر کرد و خواستار مشارکت همه معاونان استانی و روسای حوزه های قضایی در ارتقای یک فرهنگ صلح و مصالحه و تشکیل جلسات ماهانه کارگروه مصالحه پرونده.