علت بارندگی های سیل آسای تابستان چه بود؟
یکی از اعضای هیات علمی گروه جغرافیا دانشگاه فردوس مشهد گفت: گسترش کم‌فشار در قسمت پایین جو بر فراز مرکز ایران به سمت جنوب با جابجایی پرفشار به سمت شمال در منطقه گرمسیری. و مقدار قابل توجهی از انتقال رطوبت از دریاهای جنوبی، شرایط مناسبی را برای بارندگی ایجاد می کند و این امر باعث موج شدیدی در ایران شده است.