عمرو به معروف، دبیر منابع انسانی: چه اشکالی در تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها وجود دارد؟ علم با جدایی دختر و پسر رشد می کندمنشی عمرو به معروف می گوید: وقتی از من می پرسند که چرا دانش آموزان وقتی هنوز به سن قانونی نرسیده اند بر اساس جنسیت تفکیک می شوند و وقتی به دانشگاه می روند قاطی می شوند، جوابی ندارم. در کلاس اول ابتدایی تفکیک جنسیتی داریم اما وقتی ۱۸ ساله می شویم در راس مسائل جنسیتی قرار داریم.