عمیق حمله تروریستی به حرم رضوی اجتناب کرده اند زبان به جا مانده اجتناب کرده اند حادثه – مهر نیوز | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانخواهید کرد به بازخورد پاسخ می دهید »“خواهید کرد.

  • بازخورد شامل توهین را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرگونه تخلف علیه کسی حقیقی هر دو حقوقی چاپ شده نخواهد شد.
  • نظراتی کدام ممکن است فارسی نباشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو مرتبط همراه خود خبر نباشند چاپ شده نخواهد شد.