غرامت برابر بیل مکانیکی بی جا برای ایران صادر شده است


دیوان در سراسر جهان داوری ۳۹ میلیون یورو به نفع ایران صادر می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران به دست آورد دعوی همراه خود …

قضاوت دو جریمه، معادل هر گرم، برای ایران بسیار مفید استقضاوت دو جریمه، معادل هر گرم، برای ایران بسیار مفید است

دیوان بین‌المللی داوری ۳۹ میلیون یورو را به نفع ایران صادر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران در دعوی علیه نمایندگی فرانسوی سوفری سوخت پیروز شد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضا نشادی مدیرعامل نمایندگی مهندسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد سوخت ایران در یکپارچه همراه خود خاص اینکه همه اجتناب کرده اند سرگردان شدن دکل حفاری ۴۰ میلیون یورویی صحبت کردند کدام ممکن است درمورد به وزارت نفت نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعلق به ۱ نمایندگی شخصی است، با این حال او در شناسایی نفتی ها: پس اجتناب کرده اند بازگشت تحریم ها، نمایندگی «صوفری سوخت» قرارداد فرانسه همراه خود ایران را اجرا نکرد. این قرارداد همراه خود نمایندگی ذخیره سازی سوخت منعقد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند انحلال این نمایندگی به نمایندگی مهندسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد سوخت ایران واگذار شد.

وی افزود: نمایندگی فرانسوی سفره سوخت در دیوان در سراسر جهان دادگستری ۲۶ میلیون یورو تقاضا داوری علیه ایران کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حالی کدام ممکن است ما همراه خود ضرر در داوری در سراسر جهان اصولاً شناخته شده هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطبوعات به طور مفصل همراه خود آن برخورد می کنند با این حال این بار. ما آنها را مطالبه کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدعی حرکت متقابل شده ایم.

به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند وزارت نفت، مدیرعامل نمایندگی رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسی سوخت ایران تایید کرد: نتیجه پیگیری رای بدوی دیوان در سراسر جهان داوری کدام ممکن است در بهمن ماه سال قبلی گفتن شد، این بود. ۹ محدود به ۲۶ میلیون یورو تایید نشده، اما علاوه بر این باید ۱۳ میلیون یورو به ما تیز کردن تنبل. ، هر عدد نزدیک به بیل مکانیکی گم شده باشد.

وی همراه خود خاص اینکه کل پرونده توسط عالی وکیل ایرانی معامله با شده است، افزود: ساده عالی گزارش پرونده عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ هزار یورویی نزد ما دارند کدام ممکن است برای خاص شدن وضعیت پرونده آن را مسدود کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرش ما نیز تعیین شد. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری طرف فرانسوی تقاضا تجدیدنظر داد کدام ممکن است نادیده گرفته شد.