فاش کردن راز توصیه نمی شود


از خط دید معلوم نیست که نیست
معنی خاک دیده نمی شود، وجود ندارد

مربیان شما متخصص هستند، بله
راز موهای شما هیچ رازی نیست

چرا اشکام قرمز شد؟
شرم بر خود پرده ای نیست که وجود نداشته باشد

تا بر دامن ننشیند باد تو را احاطه می کند
من فکر نمی کنم سیل یک نظاره گر باشد

قبل از تمام شدن شام سر خود را به جایی نزنید
به صبا گفت و شنیدم که سحر نیست

من از این فال ناراحت نیستم
رهبر کویت برای کسی فایده ای ندارد

از حیا لبهای شیرینت بنوش
حالا غرق در آب و عرق، شکر نیست که آنجا نیست

فاش کردن راز توصیه نمی شود
خیر در مجلس رندان خبری نیست

یک شیر در عشق تو روباه می شود
آه تا خطری در او نباشد

آب چشمان من خاک درگاه توست
زیر صد ضرابخانه اش خاک نیست

وجود من اسم و نشانی دارد
در آنجا اثری از ضعف نیست

ضمن اینکه حافظ از تو خوش نیست
هیچ هنری در انتهای وجودت وجود ندارد