فرستاده عربستان همراه خود هماهنگی ریاض را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاریس به لبنان بازگشتپیش اجتناب کرده اند این، عربستان سعودی پس اجتناب کرده اند اظهارات وزیر داده ها سابق لبنان در خصوص نبرد یمن، فرستاده شخصی در لبنان را فراخواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرستاده لبنان را ریختن کرد.