فرمانده آمریکایی: نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باید در لیست تروریستی آمریکا باقی نگه دارد
قابل دستیابی است تفسیر سخنان ژنرال میلی این باشد کدام ممکن است بردن سپاه اجتناب کرده اند لیست ترور آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری محافظت نیروی قدس (شاخه زیر مجموعه سپاه) {در این} فهرست، قابل دستیابی است راه حلی باشد کدام ممکن است مقامات آمریکا در جاری بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل .