فرمانده فرجا: افزایش هزینه صدور گذرنامه نداشته ایم/مردم به شایعات توجه نکنند.
سردار حسین اشتری: افزایشی در هزینه صدور گذرنامه نداریم. لطفا عزیزان اگر به زودی انتظار نمی رود از درخواست پاسپورت منصرف شوند و تا پایان سال و به موقع به آرزوی خود بپردازند. همچنین به شایعات در فضای مجازی توجه نکنید.