فرمانده پایگاه شمال شرق نزاجا: دشمن کارهایی می کند که ما نمی توانیم ردیابی کنیم




امیر سرتیپ رضا آذریان: دشمنان ما می دانند که با حمله نظامی نمی توانند با ما وارد جنگ شوند، لذا امروز با جنگ روانی شروع به عملیات کردند و هر روز نقشه ای را اجرا می کنند. امروز نشانه دشمن نسبت به قرآن این است که قرآن را از خط خارج کند و جلوی رشد آن را بگیرد.