فعلی "یکسان سازی" ; مهمترین مشکل داخلی امروز ایران
جهت «تعادل سازی» هم دقیقاً همین کار را می کند و مشکل اصلی آن همان مشکلی است که راوی داشت، یعنی می خواهند همه مردم دقیقاً شبیه خودشان باشند: در فکر، جهان بینی، از نظر سیاسی. رویکردها، در سبک زندگی، پوشش، سرگرمی و حتی علایق شخصی، حتی اگر سلیقه موسیقی باشد و… حتی مقوله ای حیاتی به نام وحدت ملی را «وحدت دیگران با آنها» تعریف می کنند و نه اتحاد. از همه.