فیلم | خانه پروین ایثامی | فارس نیوز
فیلم | خانه پروین ایتسامه
رخشنده اعتصامی به آن اشاره می شود «پروین اعتصامی» مشهورترین شاعر ایرانی است کدام ممکن است در اسفند ۱۲۸۵ {در خانه}‌ای در محله شچگلان تبریز به دنیا به اینجا رسید. زادگاه او امروزه به یکی اجتناب کرده اند مقاصد گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل قرارگیری های دیدنی تبریز تغییر شده است.
خانه پروین اعتصامی در ۲۸ اسفند ۱۳۸۶ همراه خود شماره گزارش ۱۸۶۸۱ در فهرست آثار سراسری ایران به گزارش رسید.

ما باقی مانده است پروین اعتصامی را خوشایند نمی شناسیم، حتی ما ساکنان پروینی، تبریزی هایی کدام ممکن است در همه زمان ها به آنها خوشحال از می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرهنگشان را می ستاییم، او را خوشایند نمی شناسیم.

دیوان پروین برای ادغام کردن ۲۴۸ قطعه شعر است کدام ممکن است ۶۵ قطعه آن به صورت مناظره است. اشعار پروین ایتسامه تا حد زیادی در قالب قطعاتی سروده شده کدام ممکن است مضامین اجتماعی را همراه خود نگاهی انتقادی به تصویر می کشد.

اشعار او را می توان به ۲ دسته جدا کردن کرد دسته اول به سبک خراسانی مشاوره تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ادغام کردن پند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندرز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی به اشعار ناصرخسرو توهم دارد.

دسته دوم اشعار به سبک عراقی روایت می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی جنبه روایی دارند، به طور قابل توجهی در قالب مناظره، نزدیک به سبک شعر سعدی. این اشعار پروین مشهور بیشتری دارد.