فیلم/ کشتی مداوم چین همراه خود کرونا
شانگهای، شهر مالی چین همراه خود ۲۶ میلیون نفر گروه، همچنان همراه خود ویروس آمیکرون کشتی می تنبل.