قالب اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوسازی نخلستان های هرمزگان تحریک کردن شد – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، عباس مویدی، همراه خود تشریح این سیستم های جهاد کشاورزی هرمزگان در سال جدید اظهار کرد: استان هرمزگان همراه خود دارا بودن ۳۴ هزار هکتار مرحله زیر کشت نخیلات بیش اجتناب کرده اند ۱۳ نسبت نخلستاتهای ملت را در شخصی جای داده است.

وی در یکپارچه ساخت خرمای استان را ۱۶۵هزار تن دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوان کرد: سهم هرمزگان اجتناب کرده اند ساخت خرمای ملت بالغ بر ۱۱ نسبت است کدام ممکن است همراه خود این سیستم ریزی های {انجام شده} این میزان در جاری {افزایش است}.

رئیس گروه جهاد کشاورزی هرمزگان اضافه کرد: اجتناب کرده اند کل میزان ساخت خرمای استان بالغ بر ۹۰ هزار تن به صورت فراوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن معاصر خوری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰ هزار تن نیز در بخش تجاری بلعیدن تبدیل می شود.

مویدی همراه خود ردیابی به انتخاب ارقام خرما در استان هرمزگان تصریح کرد: ۵۰ رقم خرما در هرمزگان موجود است کدام ممکن است حدود ۲۰ نوع اجتناب کرده اند این ارقام تجاری سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی در بخش صنعت استفاده تبدیل می شود.

رئیس گروه جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: بالغ بر۳۰ هزار تن خرما اجتناب کرده اند ارقام برند تجاری پیارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاصویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارقام صادراتی برحی، خنیزی، کریته، مرداسنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مضافتی به خوب ارزش ۴۰ میلیون دلار صادر شده است.