قیمت مرغ کیلویی ۲۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ تومان بود
قیمت مرغ در درجه شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید میادین تره بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید میوه جات طی روزهای قبلی کاهش یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کیلویی حدود ۳۰ هزار تومان رسیده است.