قیمت کالا برخی آپارتمان ها در تهران کمتر اجتناب کرده اند ۲ میلیارد تومان است


علیرغم حضور کم خانه های اولین دسترس در بازار مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع آنها در برخی مناطق تقریباً صفر است، مختصات کسب…

ارزش فروش برخی به عنوان آپارتمان زیر 2 میلیارد تومان تهران استارزش فروش برخی به عنوان آپارتمان زیر 2 میلیارد تومان تهران است

اگرچه حضور خانه اولی ها دسترس در بازار مسکن فوق العاده کم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع آنها در برخی مناطق تقریباً صفر است، با این حال همراه خود بازرسی بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط تعدادی از تن اجتناب کرده اند این پژوهشگران بازار مسکن می توان به مختصات کسب خانه اولی انگشت کشف شد.

به گزارش دنیای اقتصاد به نقل اجتناب کرده اند موقعیت یابی ایران جب، معمول قیمت مسکن در تهران در فینال ماه سال قبلی به ۳۵ میلیون تومان رسید کدام ممکن است به معنای کسب عالی آپارتمان ۵۰ متری در پایتخت به طور معمول است. عالی میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۵۰ میلیون تومان باید تیز کردن شود.

بعد از همه بازرسی پرونده های بازار مسکن آرم می دهد کدام ممکن است باقی مانده است هم می توان خانه اولی را همراه خود کمتر اجتناب کرده اند این مبلغ خریداری کرد، با این حال اکثر نامزدها خانه اولی دسترس در بازار سعی در کسب مسکن بودجه تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه تر دارند. می توانید مستقیماً پس اجتناب کرده اند کسب در آن اقامت کنید.

این رفتار {صاحبان خانه} اولی همراه خود آنچه در وسط سه ساله رشد قیمت مسکن (۹۹-۱۹۹۷) {اتفاق افتاد}، انصافاًً منحصر به فرد است، از در آن سال ها، اکثر {صاحبان خانه} اولی احتمال دارد کسب خانه داشتند، هرچند کدام ممکن است چنین نبود. برای او یا او صحیح نیست خشمگین تبدیل می شود، نقدینگی در اختیار آنها مکان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفخ تحمیل می تدریجی. همراه خود این جاری، در جاری حاضر {صاحبان خانه} های بزرگی هستند کدام ممکن است برای امرار معاش خانه ای می خرند. به این انجمن خانه اولی های فعلی دسترس در بازار درست در این لحظه نسبتاً همراه خود وسواس ظاهر می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه حد امکان اجتناب کرده اند کسب خانه های عجیب و غریب خودداری می کنند.

بازرسی پرونده های فعلی دسترس در بازار مسکن کدام ممکن است خانه برای اولین بار برای تصور به آنها مراجعه می تدریجی، آرم می دهد کدام ممکن است بودجه این گروه بیشتر اوقات ۱.۵ میلیارد تومان تا حد زیادی نیست در حالی کدام ممکن است خانه های جذاب آنها بیشتر اوقات به همان اندازه ۲ میلیارد تومان قیمت دارند. .

تحقیقات میدانی روی دلالان بازار مسکن آرم می دهد کدام ممکن است عدم تطابق بین بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت در نتیجه موفقیت انواع فوق العاده به سختی اجتناب کرده اند مصرف کنندگان اولین مسکن دسترس در بازار حال شده است.محله مساحت (متر مربع) سن ساختمان (بر حسب سال) قیمت هر متر مربع (۲ تومان)
آزادراه ماموریت مربع ۱۲ ۵۴ ۲۰ ۳۱.۳ میلیون
به دست آورد شدن فرزانه ۴۸ ۱۸ ۲۴.۲ میلیون
جیهون. تیموریان ۵۲ ۲۰ ۲۳ میلیون
سبلان جنوبی. کوهستانی ۵۵ ۲۰ ۱۸.۱ میلیون
دربند. گالابدور ۶۰ ۱۴ ۳۳.۳ میلیون
به درستی ترتیب آب ۵۸ ۹ ۲۴ میلیون
محمد علی جناح ۱۲ متر آزاد ۶۲ ۱۸ ۳۰.۳ میلیون
بنی هاشم. الغدیری ۶۰ ۱۶ ۳۳.۳ میلیون
شمس آباد. مولانا ۵۹ ۲۳ ۲۴.۵ میلیون
میدان امام حسین (علیه السلام)، الصفا ۵۰ ۲۰ ۱۸.۵ میلیون
تهران پارس. استان ۴۸ ۱۲ ۳۵.۴ میلیون
آزادراه ماموریت کرمان ۵۵ ۱۳ ۲۹ میلیون
سبلان شمالی. محتوای عرق ۴۷ ۱۲ ۲۲.۷ میلیون
گلبرگ های شرقی. مربع عالی ۴۳ ۱ ۴۳ میلیون
نارمک. سمنگان ۵۰ ۷ ۲۸ میلیون
مجید شمالی. سید حسن آن را مونتاژ ۶۸ ۱۷ ۲۹.۴ میلیون
تنها ارباب مهدی ۵۶ ۲۰ ۱۶.۹ میلیون
تنها آوانسیان نیامده است ۵۰ ۱۶ ۲۴ میلیون
تنها گلشن دوست ۶۴ ۷ ۲۳.۴ میلیون
سبلان شمالی. محسن آزادی نیامده است ۵۰ ۲۰ ۲۶ میلیون
به دست آورد شدن نگهبان بی نام ۳۸ ۱۷ ۲۳.۱ میلیون
۱۷ سپتامبر شمال. طوفان نیامد ۷۱ ۱۴ ۲۴.۶ میلیون
گلبرگ های غربی عمران شمالی ۶۰ ۳۰ ۲۶.۶ میلیون
تنها محمد معمار نرسید ۵۳ ۶ ۱۹.۸ میلیون
لامپ. بقا ۴۲ پانزدهم ۲۷.۳ میلیون
فریجام. حیدر خانی ۷۲ ۲۲ ۲۲.۲ میلیون
لامپ. محمودی ۶۸ ۲۲ ۲۳.۵ میلیون
آزادی. بهزاد ۶۴ ۲۴ ۲۷.۳ میلیون
تهران پارس. ۲۱۰ غربی ۶۹ ۲۰ ۲۶ میلیون
به دست آورد شدن محوطه تجزیه و تحلیل ۴۰ ۲۰ ۲۱ میلیون
به دست آورد شدن چهارصد تجهیزات ۶۵ ۱۶ ۲۵.۳ میلیون
آزادراه صدر خانجانی ۴۵ ۱۶ ۳۷.۷ میلیون
به دست آورد شدن انبساط می تدریجی ۷۲ ۱۹ ۲۰.۸ میلیون
سبلان شمالی. درگاه بازکن ۴۰ ۶ ۲۴.۲ میلیون
تهران پارس. ۱۸۴ ۴۷ ۱۶ ۲۶.۱ میلیون
به درستی جاده بهار. ۶۸ ۱۶ ۲۴ میلیون
جاده ابوذر، شمال الزباده ۷۱ ۱۸ ۲۳.۹ میلیون
نارمک. شهرها ۶۴ ۲۰ ۲۸.۱ میلیون
نیروی دریایی. خوابگاه پادشاه ۵۶ ۲۰ ۲۲.۱ میلیون