قیمت کسب تضمینی گندم بلافاصله تیز کردن تبدیل می شود


رئیس تجهیزات اجرایی ساختار گندم ذکر شد: کشاورزان به محض عرضه گندم پول شخصی را اکتسابی می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولویت موجود است کدام ممکن است …

رئیس تجهیزات اجرایی ساختار گندم ذکر شد: کشاورزان بلافاصله پس اجتناب کرده اند عرضه محصول گندم شخصی پول شخصی را اکتسابی می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جای اولویت برای تامین نقدینگی در ملت {وجود ندارد}.

سهراب سهرابی ذکر شد: طی ده روز قبل از امروز عملیات درو کردن در استان های خوزستان، سیستان، بلوچستان، بوشهر، هرمزگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب کرمان تحریک کردن شد، ۵۰ هزار تن گندم به محض ورود گندم کاران به صورت تضمینی خریداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیز کردن تبدیل می شود. دانش آنها در سامانه موسسه مالی کشاورزی است. ، پایان دادن شد.

وی همراه خود دقیق اینکه همراه خود تحویل داد زمان مرحله انجام گندم افزایش خواهد یافت، افزود: در جاری حاضر بیش اجتناب کرده اند ۱۱۰۰ وسط کسب کنار هم قرار دادن عرضه گندم به کشاورزان هستند.

الصحرابی پیش سوراخ بینی کرد: در فصل کشاورزی جاری حدود ۹ میلیون تن گندم در ملت درو کردن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی آن به امکانات کسب ایمن عرضه تبدیل می شود.

وی افزود: هر ساله بخشی اجتناب کرده اند گندم تولیدی ملت صرف بذر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی تولید دیگری برای خرید و فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت استفاده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی گندم مازاد بر بلعیدن کشاورزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع به امکانات کسب تضمینی مقامات عرضه تبدیل می شود. “

سرپرست چالش گندم ذکر شد: برای انجام عملیات درو کردن این محصول بیش اجتناب کرده اند ۱۹ هزار تجهیزات کمباین تجهیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین این تجهیزات ها تامین شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق های مورد نیاز همراه خود نمایندگی منتشر شده فرآورده های نفتی در مرحله سراسری {انجام شده} است. سطوح بومی

وی همراه خود ردیابی به افزایش قیمت کسب تضمینی گندم ذکر شد: تصمیم گیری قیمت کیلویی ۱۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ تومان اجتناب کرده اند این محصول باعث خوشحالی گندمکاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتیاق آنان به مدیریت عملیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت بیشتر علف های هرز، {بیماری ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفات شد. مصرف شده گیاه به طور قابل توجهی در آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای معتدل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خنک کدام ممکن است باقی مانده است جا برای عملیات کشاورزی موجود است.

الصحرابی علاوه بر این کسب اطلاعات در مورد تخفیف کود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیر آن بر ساخت گندم دلیل داد: کودهای اوره، فسفاته را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتاس عملکرد اصلی ای در افزایش به سختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفی ساخت محصولات زراعی اجتناب کرده اند جمله گندم دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل قیمت فسفات ها را به همان اندازه ۴۷ سهم کاهش می دهد. . وزیر جهاد کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون وزیر جهاد کشاورزی اجتناب کرده اند افزایش تمایل کشاورزان مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند این کودها برای کشت محصولات کشاورزی به طور قابل توجهی گندم خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: در ۲ سال قبلی {به دلیل} گرانی کودهای شیمیایی تمایل کشاورزان به بلعیدن این نهاده ها کاهش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ابتدای سال قیمت فسفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتاس به آنها بازگشت. کاهش ۴۵ درصدی

*تامین نهاده های کشاورزی عادی

سرپرست ساختار گندم همراه خود دقیق اینکه قرارداد کاشت ۲ میلیون هکتار اجتناب کرده اند این محصول در اراضی آبی برای سال زراعی ۱۴۰۱-۱۰۴۱ در اصل کار معاونت امور کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است، ذکر شد: در زمینه کشت قراردادی. ، درگاه ها برای ادغام کردن بذرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفت کش ها افزایش یافته است. نیاز از بین بردن آفات، کودهای فسفاته را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتاس برای اخذ مدارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمانت های مورد نیاز در اختیار گندمکاران قرار خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند درو کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه محصول ارزش های درمورد به این نهاده ها اجتناب کرده اند مبلغ کسب کسر تبدیل می شود.

وی افزود: در کشاورزی پیمانی بخشی اجتناب کرده اند بیمه محصول توسط مقامات تیز کردن تبدیل می شود.

* پشتیبانی ویژه برای خشک کن

الصحرابی علاوه بر این به کشت گندم در دیم اذعان داشت: پیش سوراخ بینی تبدیل می شود اجرای ساختار جهش ساخت در اراضی دیم ضعیف ملت در فصل کشاورزی بلند مدت به ۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ هزار هکتار برسد.

وی ذکر شد: {در این} ساختار برخی غلات اجتناب کرده اند جمله گندم، جو، دانه های روغنی، علوفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حبوبات همراه خود حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان ویژه برای کشاورزان دیم کشت تبدیل می شود.

صحرابی تصریح کرد: افزایش ساخت، افزایش {بهره وری} را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش انجام در واحد مرحله اجتناب کرده اند جمله نیازها وزارت جهاد کشاورزی است.

وی ذکر شد: {در این} ساختار نهاده های می خواست کشاورزان به سادگی تامین تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولویت برای ساخت وجود نخواهد داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر مسئله مجبور یادآور سرمازدگی هر دو خشکسالی در مسیر درست حرکت کنید کشت رخ دهد، حمایت های مورد نیاز اجتناب کرده اند طریق بیمه {خواهد بود}. “