قیمت گوجه فرنگی از نزدیک مرتفع است


رئیس کانون وکلای دادگستری تهران ذکر شد: در شرایط دوره ای حدود ۲ به همان اندازه ۳ هزار تن گوجه فرنگی وارد بازار میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تره بار تبدیل می شود با این حال …

ارزش چهره فرانسوی هاارزش چهره فرانسوی ها

رئیس سندیکای بارفروشان تهران ذکر شد: در شرایط دوره ای حدود ۲ به همان اندازه ۳ هزار تن گوجه فرنگی وارد میدان میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تره بار تبدیل می شود با این حال بلافاصله انواع گوجه فرنگی در میدان بی نظیر میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تره بار به بیست به همان اندازه ۲۵ هزار گوجه در هر کیلوگرم رسیده است. “

مصطفی درینگاد رئیس سندیکای خرده فروشان بار تهران همراه خود ردیابی به افزایش کرایه بار افزود: ۱۷ نسبت به تعرفه وسایل نقلیه داران اضافه شده است به منظور که متنوع اجتناب کرده اند آنها تمایلی به بدست آوردن محصولات کشاورزی ندارند. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری عده ای کدام ممکن است هویتشان خاص نیست {به سمت} وسایل نقلیه داران سنگ پرتاب می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه کار به آنها نمی دهند.

وی همراه خود خاص اینکه محصولات کشاورزان در مزرعه که هنوز است، افزود: دیروز میزان واردات گوجه فرنگی به تهران به ۱۰ وسایل نقلیه رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید بگویم این کمیت کالا ممکن است خواستن نیم سالن میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تره بار را تامین تدریجی. بازار.”

به آگاه رئیس صنف بارفروشان، در شرایط دوره ای حدود ۲ به همان اندازه ۳ هزار تن گوجه فرنگی وارد بازار میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تره بار تبدیل می شود، در حالی کدام ممکن است طی ۲ روز قبل از این این کمیت به ۵۰ تن کاهش یافته است است، متعاقباً قیمت گوجه فرنگی در میدان بی نظیر میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تره بار به کیلویی ۲۰ به همان اندازه ۲۵ هزار تومان رسیده است.

درایی نژاد قیمت گوجه فرنگی ارائه شده است در مزرعه را کیلویی ۱۷ هزار تومان عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: به همان اندازه رسیدن این گوجه ها به تهران قیمت آن کیلویی ۲۰ هزار تومان {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتریان در واحدهای صنفی باید گوجه فرنگی را اجتناب کرده اند ۲۵ به همان اندازه ۳۰ هزار تومان خریداری کنند. کیلوگرم .

وی همراه خود انتقاد اجتناب کرده اند کار کردن وزارت جهاد کشاورزی در زمینه گلوله کردن گوجه فرنگی افزود: افزایش قیمت گوجه فرنگی نسبتاً نیست حتی افزایش قیمت گوجه فرنگی نیز غیرمنطقی است. از میزان کشت بیش از حد است. محصول گوجه فرنگی وارد میناب شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن گلوله کردن است. با این حال اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است رانندگان وسایل نقلیه برای حمل کالا کنار هم قرار دادن نبودند، قیمت گوجه فرنگی افزایش کشف شد.

رئیس سندیکای فروشندگان کالای تهران همراه خود خاص اینکه گرانی گوجه فرنگی در سایر صیفی جات نیز تاثیرگذار است، افزود: مصرف کردن اجتناب کرده اند کیلویی ۸ هزار تومان به کیلویی ۱۱ هزار تومان رسید. این در حالی است کدام ممکن است مسئولان توده ها گفتن کرده اند کدام ممکن است اجازه افزایش قیمت در ماه رمضان را نمی دهند.

درایی نژاد همراه خود ردیابی به نیاز قیمت گذاری گوجه فرنگی در مزرعه افزود: همراه خود این نرخ قیمت ۱۰ تن گوجه فرنگی ۱۷۰ میلیون تومان تبدیل می شود کدام ممکن است این قیمت برای گوجه فرنگی غیر نسبتاً است. در شرایط حال چاره ای جز دسترسی وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت کشاورزی برای متعادل سازی قیمت ها نداریم. / تسنیم