لزوم افزایش زیرساخت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل ها لجستیکی پلیس در آمل


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند شهرستان مسئله، سید عباس حسینی شامگاه چهارشنبه در مراسم تودیع را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارفه فرمانده انتظامی این شهرستان تصدیق شد: درست در این لحظه نیروی انتظامی در امتداد طرف مردمان، برای افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کنار همراه خود مردمان است. مردمان، را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ایده صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد است.”

وی همراه خود ردیابی به اینکه در شرایطی قرار داریم کدام ممکن است نیروی انتظامی در مرحله حکومت اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه مسلمین قرار دارد، افزود: نیروی انتظامی اثبات قابل قبولی را کسب کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده می کنیم همراه خود امکانات تولید دیگری شهرستان همکاری داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کمیت زیادی اجتناب کرده اند کار باقی مانده {در این} شهر همدلی کنید.» در جستجوی ممکن است داشته باشد.

فرماندار شخصی آمل همراه خود ادعا اینکه این شهرستان در درگاه مازندران قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند تعمیر مشکلات، از ملزومات را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب های محدود شده است، تصریح کرد: آمل جبهه مازندران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند ملاحظه ویژه است.

این به فرماندهی تصریح کرد: خواستن به آسانسور کلانتری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسگاه های شهرستان آمل موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای کاهش جرایم سخت، ارتقای ایمنی اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد همراه خود اراذل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوباش همراه خود آسانسور فوریت های پلیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش زمان مراجعین در تصادف می طلبد.

حسینی خاطرنشان کرد: آمل یکی اجتناب کرده اند شهرهای پرخطر است کدام ممکن است فضا طبقات اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیت بیش از حد مهاجرت شرایط خاصی را تحمیل می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند کمک های ویژه در زمینه زیرساخت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل ها لجستیکی برای نیروی انتظامی هستیم.

معاون استاندار مازندران همراه خود ردیابی به لزوم حاضر ارائه دهندگان ویژه در تجهیزات قضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظامی در شهرستان آمل ذکر شد: مردمان {در این} شهرستان مطالبات زیادی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظارات بالاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید برای پاسخگویی به مردمان کمک های ویژه ای انجام شود. “

به گزارش خبرگزاری فارس، پس اجتناب کرده اند بازنشستگی ذات الله رضوانی، همراه خود تصمیم سردار اشتری فرمانده ناگا، سرهنگ علی دادشتبار فرمانده سابق انتظامی آمل شناخته شده به عنوان فرمانده جدید انتظامی شهرستان آمل راه اندازی شد شد.

انتهای نامه / ۸۶۰۱۲ / ج
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید