لغو ۴۲۰۰ پول نقد اجتناب کرده اند درگاه های کلیدی کلیدی بود
بر ایده بند (ه) تبصره ۷ قوانین بودجه ۱۴۰۱ بند عالی، محاسبه نرخ فارکس خوب ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در کلیه اشیا اجتناب کرده اند جمله احتساب حقوق درگاه، منوط به نرخ فارکس ادعا شده توسط وسط می باشد. موسسه مالی ماده (۱۴) سامانه صرافی پست دیجیتال (ETS) امور گمرکی است.