لیست قیمت جدید یخچال بوش دسترس در بازار; ۱۴۰۱/۰۱/۱۸


فینال قیمت یخچال فریزر بوش دسترس در بازار تهران همین الان پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ ادعا شد.

ارزش جدید نیست یکچال بالا بوش بازار;  1401/01/18ارزش جدید نیست یکچال بالا بوش بازار;  1401/01/18

فینال قیمت یخچال فریزر بوش دسترس در بازار تهران همین الان پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ ادعا شد.

مانکن

قیمت (تومان)

    KSW36PI304-GSD36PI204

KSW36PI304-GSD36PI204

۱۳۹.۰۰۰.۰۰۰

KSV36AI31U– GSN36AI31U

KSV36AI31U– GSN36AI31U

۸۸,۰۰۰,۰۰۰

KSV36VW30 – GSN36VW30

KSV36VW30 – GSN36VW30

۸۷,۰۰۰,۰۰۰

KSV36VW304 – GSN36VW304

KSV36VW30 – GSN36VW30

۸۷,۰۰۰,۰۰۰

KSV36VW304 – GSN36VW304

KSV36VW31U – GSN36VW31U

۷۰,۰۰۰,۰۰۰

KSV36AI31U– GSN36AI31U

KSV36VL3PG-GSN36VL3PG

۶۹.۰۰۰.۰۰۰

KSV36VI30 – GSN36VI30

KSV36VL3PG-GSN36VL3PG

۸۰,۰۰۰,۰۰۰

KAG93AI30M

KAG93AI30M

۶۵,۰۰۰,۰۰۰

KAD80A404

KAD80A404

۶۳,۰۰۰,۰۰۰

KSV36BI304-GSN36BI304

KSV36BI304-GSN36BI304

۶۱,۰۰۰,۰۰۰

KSV36VB304-GSN36VB304

KSV36VB304-GSN36VB304

۶۰,۰۰۰,۰۰۰

KAG93AW30

KAG93AW30

۵۷,۰۰۰,۰۰۰

KAD80A104

KAD80A104

۵۳,۰۰۰,۰۰۰

KAI93VI304

KAI93VI304

۵۳,۰۰۰,۰۰۰

KAG90AI20N

KAG90AI20N

۵۱,۰۰۰,۰۰۰

KAD90VB204

KAD90VB204

۴۹.۰۰۰.۰۰۰

KAG90AI204

KAG90AI204

۵۲,۰۰۰,۰۰۰

KAG90AW204

KAG90AW204

۴۶,۰۰۰,۰۰۰

KDD74AL204

KDD74AL204

۴۴,۰۰۰,۰۰۰

KGD57PI204

KGD57PI204

۳۹.۰۰۰.۰۰۰

KDD56PI304

KDD56PI304

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

GSN54AW304

GSN54AW304

۳۷,۰۰۰,۰۰۰

KGN56VL304

KGN56VL304

۳۱,۰۰۰,۰۰۰

KGN57NW204

KGN57NW204

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

rjukyr5wik9ucf9swgvm.jpg

KGN76AW304

۲۶,۰۰۰,۰۰۰