مادر مات و مبهوت مانده بود


واکنش مادر به مواجهه با فائزه در زندان جالب بود. مات و مبهوت به فائزه نگاه کرد و چشم از او برنداشت.

به گزارش ایسنا، فاطمه هاشمی رفسنجانی پس از آشنایی خود و مادرش با فائزه هاشمی در زندان اوین نوشت: با وجود گذشت بیش از یک ماه از بازداشت فائزه، مادر و اعضای خانواده وی روز دوشنبه هفته گذشته راهی زندان اوین شدند. برای یک بازدید، با وجود دو زمان مرجع شکست خورد. روز یکشنبه پانزدهم آبان ماه به همراه مادر نگرانم به دیدار فائزه و مهدی رفتیم که این دیدار با موفقیت همراه بود.

واکنش مادر به مواجهه با فائزه در زندان جالب بود. مات و مبهوت به فائزه نگاه کرد و چشم از او برنداشت. پرسیدم: از دیدن فائزه خیلی خوشحال شدی؟ گفت: از چی خوشحالی؟ آیا از زندانی بودن فائزه خوشحال است؟ آیا این واقعا زندان است؟

همسر و دختر هاشمی رفسنجانی مقابل زندان اوین + عکس/ فاطمه هاشمی: مادر مات و مبهوت شد.