مالک تجهیزات گلف تراکتورسازی: تولید دیگری قصد ندارم تراکتور را جابجا کنم
مطالبات گیمرها در دوران افزایش فلز را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۴ سال قبلی در تراکتورسازی به طور مناسب صنوبر شده است. مکان حال نیروی کار صادق شما را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواداران نیست. احتمال در تعدادی از تفریحی دخیل بود، مربوط به تفریحی های قبلی کدام ممکن است ۲ پنالتی را اجتناب کرده اند انگشت دادیم. این در فوتبال خالص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر بازیکنی حق دارد خطا تدریجی.