مالیات خودروهای مجلل چقدر اخذ شد؟


به آموزش داده شده است رئیس گروه امور مالیاتی، اجتناب کرده اند ۱۷.۵ میلیون تجهیزات خودروی استفاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ تاکسی در ملت…

یک برند لوکس لوکس چقدر درآمد دارد؟یک برند لوکس لوکس چقدر درآمد دارد؟

اقداماتی برای اخذ مالیات اجتناب کرده اند خودروهای مجلل {انجام شده} است.

روزنامه ایران نوشت: سال قبلی ۵۰۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷۷ خودروی مشمول مالیات مجلل ایجاد شدند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۳۷۰ هزار خودرو خودرو بود. مالیات متعلق به این اشخاص حقیقی نیز بالغ بر بیش اجتناب کرده اند ۳۰ میلیارد تومان است کدام ممکن است در سال قبلی توسط فراوان اجتناب کرده اند مودیان صنوبر شده است.

به آموزش داده شده است رئیس گروه امور مالیاتی، اجتناب کرده اند ۱۷.۵ میلیون خودروی استفاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ خودروی حال در ملت، ۵۵۰ هزار خودرو مشمول این مالیات هستند کدام ممکن است باید ۵۶۰۰ میلیارد تومان مالیات صنوبر کنند.