ماموریت ویژه دادستان وسط گلستان برای رفع اشکال چندین ساله «کوچه عرفان»


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند گرگان، رئیس کل دادگستری گلستان امشب همراه خود حضور در مسجد امام جعفرصادق (علیه السلام) گرگان «حارت عرفان» قول مساعد داد به همان اندازه همراه خود مساعدت این محله مشکلات این محله را پیگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر تنبل. مراجع در کنترل در گرگان تک تک مشکلات ساکنین در مونتاژ همراه خود پیگیری مدعی العموم رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل تبدیل می شود.

حیدر السیابی تصریح کرد: کمتر از خوب هفته به دادسرای استانداری پایتخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران تعهد واگذار کرده ایم. افسران برای بازدید اجتناب کرده اند محله باید مجریانی کدام ممکن است طبق قوانین موظف به حاضر ارائه دهندگان کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاهی {در این} محله هستند حضور داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جریان بازدید نیز مدیران این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمانبندی برای معامله با به مشکلات این اهالی محل حاضر دهند.

* تشکیل پرونده ویژه بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع مشکلات اهالی «حرت عرفان» گرگان.

وی افزود: اکثر اسبابک ها مطرح شده اجتناب کرده اند سوی اهالی در مونتاژ امشب همراه خود این سیستم ریزی های مختصر مدت قابل رفع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به شهرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش زیادی ندارد.

رئیس کل دادگستری گلستان اظهار داشت: در شش ماه بلند مدت مجدداً در مصلی این وضعیت حضور خواهیم داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج پیگیری ها را رصد خواهیم کرد.

آسیابی همراه خود دقیق اینکه رویکرد ما به تجهیزات قضایی استان برای رفع معضلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب های اجتماعی رویکردی مهم است، افزود: تعیین شخصی محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای اصلاح آن.

وی شکسته نشده داد: حضور در مساجد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدار بینی به بینی همراه خود افراد بنا به اصل رئیس کل دادگستری، روسا را انتخاب کنید و انتخاب کنید دادستان های در سرتاسر استان صورت خواهد گرفت.

در اولین گام ساختار حضور در مسجد، رئیس کل دادگستری گلستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دادستان وسط استان در راس هیئتی اجتناب کرده اند افسران رئیس قاضی استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان گرگان امشب به مسجد امام جعفر صادق (علیه السلام) «حارت عرفان» گرگان سر خورد.

مدارس، امکانات بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمانی، مناطق را انتخاب کنید و انتخاب کنید اماکن ورزشی، ورود به وسایل بار کلی، افزایش ایمنی همراه خود گشت های پلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیج را انتخاب کنید و انتخاب کنید جابجایی امکانات کسب اجتناب کرده اند جمله درخواست شده است های افراد در مونتاژ امشب بود.

بالا پیام / ۲۳۰۷ /
این را برای صفحه اول توصیه دهید