محبوبیت تلخ رئیس فیفا؛ می خواستم برای بردن منصفانه نیروی کار اجتناب کرده اند جام جهانی گریه کنم!
محبوبیت تلخ رئیس فیفا؛ می خواستم برای بردن منصفانه نیروی کار اجتناب کرده اند جام جهانی گریه کنم!