محصولات کشاورزی اجتناب کرده اند مالیات بر قطعا ارزش آن را دارد افزوده معاف هستند


بر ایده این ابلاغیه اجتناب کرده اند سوی گروه امور مالیاتی ملت، واردات کلیه محصولات کشاورزی …

محصولات کشاورزیمحصولات کشاورزی

بر ایده قوانین ابدی مالیات بر قطعا ارزش آن را دارد افزوده، اجتناب کرده اند گذشته تاریخی ۱۳ دی ماه ۱۳۹۳، تهیه محصولات کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دامی در موجود در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر ارائه دهندگان مرتبط همراه خود این محصولات اجتناب کرده اند مالیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات قطعا ارزش آن را دارد افزوده معاف است.

فارس نوشت: بر ایده این اطلاعیه ادعا شده اجتناب کرده اند سوی گروه امور مالیاتی، تهیه کلیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده اعم اجتناب کرده اند محصولات نپخته کشاورزی باغی، محصولات دارویی، محصولات مرتعی، محصولات جنگلی اجتناب کرده اند جمله چوب نپخته، محصولات گلخانه ای اجتناب کرده اند جمله سبزی، صیفی، گل را انتخاب کنید و انتخاب کنید … محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید قارچ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تامین تخم های بارور شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر آنها به جوجه های منصفانه روزه، تامین بذر، نهال، نهال، سموم خلاص شدن از شر آفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کود، تامین آب کشاورزی، تامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید واردات دام خشمگین را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها. خوراک، کلیه داروها بی نظیر ساخت دام خشمگین طبق مجوز صادره اجتناب کرده اند وزارت جهاد کشاورزی، کمپوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشت احساس مبلمان کنار هم قرار دادن کشت احساس، طیف گسترده ای از داروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید واکسن های دام اجتناب کرده اند مالیات بر قطعا ارزش آن را دارد افزوده معاف هستند.

ارائه دهندگان درمورد به محصولات کشاورزی نیز برای ادغام کردن بسته بندی، نگهداری، نگهداری محصول در دمای صحیح در یخچال، انجماد محصول اجتناب کرده اند جمله خنک کردن، آلوده نشده کردن، دانه بندی، کاشت بذر، منافذ و پوست کندن قابل مقایسه با برنج، شستشو، آلوده نشده کردن، جداسازی، همگن کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشک کردن محصولاتی قابل مقایسه با چای، کشمش را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرما به طرق مختلف، بو دادن اجتناب کرده اند قبیل پخت نخود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظافت پنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این ارائه دهندگان تصفیه حیوانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباتات، واحدهای مکانیزاسیون، آب کشاورزی، کشت احساس، ساخت زایشی طبیعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان بیمه کشاورزی معاف است. اجتناب کرده اند مالیات بر قطعا ارزش آن را دارد

واردات محصولات کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآوری نشده اعم اجتناب کرده اند بذر، نهال، نهال، سموم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودها معاف نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشمول مالیات ۹ درصدی مشکلات گمرکی می باشد. تهیه این موارد پس اجتناب کرده اند واردات به ملت قابل مقایسه با تهیه کالاهای درست مثل خانه اجتناب کرده اند تیز کردن مالیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات معاف است.

علاوه بر این اعمال کاهش یافته است مالیاتی برای تهیه کالاهای خوراکی مذکور منوط به اخذ شهادت دادن سلامت محصول اجتناب کرده اند مراجع قانونی ذیربط اجتناب کرده اند جمله گروه سراسری معمول ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو می باشد.

تولیدکنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه کنندگان این موارد نیز موظفند برچسب معاف اجتناب کرده اند مالیات بر قطعا ارزش آن را دارد افزوده را بر روی بسته بندی قرار دهند.