مدارک بروشور گمشده شهرت است – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانرضا سید موسوی در حدیث ادعا کردن وی در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر تصدیق شد: قالب پیمایش سال هاست کدام ممکن است در ملت ما مطرح شده با این حال اجتناب کرده اند سال ۹۴ به صورت ممکن اجرایی شده است به گونه ای کدام ممکن است تمامی اراضی را انتخاب کنید و انتخاب کنید املاک شهری، کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی دارای سند منصفانه صفحه ای در چارچوب این موضوع هستند. قالب.

وی افزود: نقشه برداری پایین به معنای واقعی کلمه هستند مجموعه ای اجتناب کرده اند دانش از واقعی املاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهام کدام ممکن است همراه خود انضباط خاصی اجتناب کرده اند دانش مالک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشخصات پایین همراه خود کاربری را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت خاص شده در سامانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در قالب منصفانه سامانه سند تبدیل می شود. قالب یکپارچه برای حاضر شرکت ها به صاحبان املاک در اندازه بهتر.

معاون امور املاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستغلات اداره کل اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سند اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید املاک استانداری اردبیل همراه خود دقیق اینکه این بروشور اجتناب کرده اند سال ۱۳۷۸ تائید شده است، می گوید: متحرک وی همراه خود دقیق اینکه بروشورها اصلی نیستند، ذکر شد: نامزدها {نمی توانند} بروشور کشتی کنند، باید برای اثبات منصفانه صفحه ای اقدام کنند.

سید موسوی افزود: تمام امتحان شده ما بر اینجا است کدام ممکن است برای تمامی املاک سند تک برگی صادر کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای تسهیل این کار محل کار اسناد مناسب شهری آمادگی دارند سند قدیم را همراه خود سند جدید متنوع کنند.

وی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی خاطرنشان کرد: سردفتران به سادگی می توانند همراه خود ابطال اسناد عجیب و غریب نسبت به صدور سند تک برگی جدید اقدام را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطوح قانونی را اجتناب کرده اند طریق این محل کار پیگیری کنند.

سید موسوی افزود: در روستاها همراه خود محوریت تحمیل مسکن، سند عجیب و غریب در جاری تغییر به سند تک برگی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم روستاییان اجتناب کرده اند این قالب استقبال کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریعا واحدهای مسکونی شخصی را به ۱ سند تغییر کنند. سند صفحه.”

وی کسب اطلاعات در مورد مناطق قولنامه ای احاطه شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی روستاها نیز دقیق کرد: همراه خود سند دانش در سامانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر مدارک می توان این اسناد را به سند مناسب تک صفحه ای تغییر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر کرد کدام ممکن است {در این} راستا طبق ضوابط، مقررات، پیش بینی {می رود}. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقداماتی کدام ممکن است باید انجام شود.

آقای موسوی: به همان اندازه ۷۰ سهم. {به روز} رسانی وی ذکر شد: {در این} زمینه به طور قابل توجهی در بخش نقشه کارهایی {انجام شده} است کدام ممکن است اجتناب کرده اند توان نظام مهندسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های خیلی شبیه برای اجرای قالب پیمایش استفاده می کنیم.

معاون املاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستغلات اداره کل دارایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید املاک استانداری اردبیل همراه خود دقیق اینکه همراه خود صدور سند منصفانه برگی، اصلی امتیازات ملکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی در قوه قضائیه کاهش هر دو تبیین شد، تصریح کرد: هر دو تصرف با بیرون سند مناسب ممنوع شد. .