مدت زمان انتظار برای خانه دار شدن در هر استان ایران چقدر است؟
زمان انتظار برای صاحب خانه شدن اولین خانه‌ها بر اساس دوره‌هایی محاسبه می‌شود که هر خانوار ایرانی می‌تواند با پس‌انداز «یک سوم» درآمد خود، بر اساس میانگین درآمد سرانه خانوار، خانه خریداری کند. بر اساس میانگین قیمت مسکن