مدیرعامل نمایندگی رسانه ای استقلال کسب اطلاعات در مورد مونتاژ همین الان کمیته اخلاق توضیحاتی حاضر کرد


به گزارش خبرگزاری فارس، محمد نوریفر پس اجتناب کرده اند نشست مسئولان ۲ تجهیزات گلف استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسپولیس در کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال ذکر شد: دیدارهای ۲ تجهیزات گلف به صورت به صورت جداگانه برگزار شد. مونتاژ خوبی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمومی صحبت شد. صحبت هایی کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند این در مصاحبه به آنها ردیابی کردیم نیز {در این} مونتاژ مطرح شد. ما تازه وارد نبودیم ما در همه زمان ها در جاری کار با هم بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چندان سرزنده نبودیم.

وی افزود: پس اجتناب کرده اند مونتاژ ای کدام ممکن است کمیته انضباطی مدت ها پیش همراه خود حضور نمایندگان ۲ تجهیزات گلف برگزار کرد، سکوت کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخی ندادیم. با این حال آنها آغاز به تهمت زدن کردند. آنجا هم به صراحت ادعا کردیم کدام ممکن است پیش بینی ده ها میلیون هوادار استقلال اینجا است کدام ممکن است برای حقوق تجهیزات گلف شورش کنند.

نوریور با توجه به اینکه خواه یا نه این تلاش در آن مونتاژ گرفت، ذکر شد: “این ساده منصفانه تکه کاغذ برای دلیل بود.” گفتم ما به نشر اکاذیب اعتقادی نداریم. در بحث تخریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط نشینی معتقدیم کدام ممکن است ما آغازگر آن نبودیم. ما ساده می خواستیم اجتناب کرده اند حقوق تجهیزات گلف در برابر این افرادی که به آن است بدنام می کنند حفاظت کنیم.

پیشنهاد تبدیل می شود: خواه یا نه {در این} مونتاژ پیشنهاد ای برای خودداری اجتناب کرده اند ادعا نویسی موجود است، سرپرست رسانه استقلال در خصوص اینکه خواه یا نه پیشنهاد ای موجود است هر دو خیر؟ {در این} مورد صحبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل گرفت. اینها بحث هایی است کدام ممکن است باید اصولاً فوتبالی شویم به همان اندازه بفهمیم. در مجموع نمی خواهند وارد امتیازات زرشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبی شوند. آنها نمی خواهند وارد بحثی با توجه به رنگ شوند کدام ممکن است بالقوه است در نتیجه انگ زدن رنگ شود. آنها وارد هیچ بحثی نمی شوند. آنها نیاز دارند هر ۲ طرف را همراه خود منصفانه توجه به طور گسترده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همان ببینند. این در همه زمان ها باعث این مشکلات تبدیل می شود.

وی افزود: در دعوای حال استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسپولیس، برخی اصلاً دوست ندارند وارد شوند کدام ممکن است بگویند استقلال حق است هر دو پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً آنها این سبک محافظه کارانه ۹ ادعا کردن را انواع می کنند، هر ۲ طرف… همه در یک واحد. شومینه.» آنها می سوزند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما قبلاً آموزش داده شده است ایم. اینجوریه این می تواند یک بحث تخصصی رسانه ای است. ما باید با توجه به آن صحبت کنیم. بی ارزش بی نظیر مدیریت تبعیض آمیز بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوتبال ایران {در این} سال ها بود.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید