مراسم سنتی یقه در گرگان (عکس)
مردم گرگان در ایام محرم با گردن بند و پرچم به اهتزاز درآوردن ارادت خود را به امام حسین(ع) نشان می دهند و با آیین های سنتی سعی در حفظ ارزش های محرم دارند. مراسم سنتی گردن بند گرگان که از دوره صفویه انجام می شود در فهرست آثار ملی ایران به عنوان میراث معنوی (معنوی) به ثبت رسیده است. پرچم و طوق هر محله یا هیئت، شناسنامه آن مکان محسوب می شود و عزاداران در راس دسته جای می گیرند و به تکیه قدیمی آن محل سلام می کنند. توق بندان نیز مراسم ویژه ای است که در روزهای چهارم تا دهم محرم برگزار می شود. در طول روز و قبل از اذان مغرب در مناطق تاریخی گرگان. دستور اجرای این مراسم در نواحی گرگان به این شرح است: روز چهارم یقه های محله “میرکریم”، روز پنجم یقه های محله “نعلبندان”، “پاسرو” و “مخچگران” در روز پنجم محله سرچشمه، سبزه مشهد. ، «سرپیر» و «دباغان» در روز ششم محرم، طوق های «میدان عباسعلی»، «دربانو»، «دوشنبی» و «شاهزاده (شازده) قاسم» در روز هفتم و محله های «ملالی». و «آلوچه باغ». در روز هشتم برگزار می شود. در وسط روستاها مراسم خاصی از انبارها انجام می شود، قربانی می شود و معرفتی عرضه می شود. پس از شستن عالم، روسری و پارچه به عالم و علم به تکایا یا مراکز اجتماع تا پایان ماه محرم و صفری بسته می شود. این حرکت نوعی ادای احترام به عالم کربلا حضرت ابوالفضل العباس است.