مرسدس بنز برقی همراه خود منصفانه بار هزینه؛ هزار کیلومتر ناوبری


منصفانه خودروی برقی بنز جدید توانسته است همراه خود منصفانه بار هزینه بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰۰ کیلومتر را طی تنبل. این خودرو به تماس گرفتن …

mercedes-benz benz barqi pa tekchart;  هزار کیلومترmercedes-benz benz barqi pa tekchart;  هزار کیلومتر

منصفانه خودروی برقی بنز جدید توانسته است همراه خود منصفانه بار هزینه بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰۰ کیلومتر را طی تنبل. این خودرو کدام ممکن است EQXX شناسایی دارد اجتناب کرده اند اشتوتگارت آلمان {به سمت} جنوب فرانسه در یک واحد بازدید با بیرون توقف ۱۱ ساعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم حرکت کرد.

مرسدس بنز می گوید EQXX کم بلعیدن ترین خودرویی است کدام ممکن است به همان اندازه به فعلی ساخته است. مونتاژ این خودروی مفهومی ۴۰ ماه اندازه کشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنز سه ماه پیش اجتناب کرده اند آن آشکار کرد. هدف اجتناب کرده اند مونتاژ این خودرو نماد دادن توانمندی های واحد تولیدی در مونتاژ خودروهای برقی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنز امیدوار است ظرف تعدادی از سال بلند مدت فناوری های این خودرو را در مانکن های شخصی به مصرف کنندگان تهیه تنبل.

رمز موفقیت EQXX در بدست آوردن به این رکورد وزن سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید حداقل از دوام در مخالفت با هوا است. باتری خودرو همراه خود همکاری کارکنان فرمول منصفانه مرسدس بنز بازسازی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند فرمول شیمیایی جدیدی استفاده می تنبل. این باتری اجتناب کرده اند سال ۲۰۲۴ در خودروهای بنز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

میزان حرکت همراه خود هر بار هزینه برای هر {کسی که} تمایل دارد برای اولین بار منصفانه خودروی برقی بخرد، اولویت بی نظیر است. در جاری حاضر خودروهای برقی منطقیهمراه خود هر بار هزینه ۳۵۰ به همان اندازه ۴۵۰ کیلومتر مسافت را طی می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهزینه ترین خودروهای برقی بیش اجتناب کرده اند ۶۵۰ کیلومتر مسافت را طی نمی کنند.

بنز می گوید EQXX در کل استفاده شخصی به کمتر از سرعت ۱۴۰ کیلومتر در ساعت بازو کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باتری همچنان به همان اندازه ۱۵ سهم در نهایت استفاده هزینه شد.

بنز برای عجله در امتحان شده {است تا} عقب ماندگی شخصی را در مونتاژ خودروهای {الکتریکی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مشکل کشیدن اقتدار تسلا جبران تنبل. این نمایندگی ادعا کرده است کدام ممکن است به همان اندازه سال ۲۰۲۶ ۶۵ میلیارد دلار خواهد کرد به همان اندازه تسلا را شکست دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوان پرفروش ترین خودروساز مجلل جهان را به بازو آورد.

رژیم لاغری سریع