مسئولان نگاهی تمدید شده داشته باشند/ نیاز حضور در میدان – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری شامگاه چهارشنبه در دیدار همراه خود مسئولان قوه مجریه فرمان امام گفت: در بخش ساخت محصول باید آسیب شناسی، عوامل نقطه ضعف را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوت صحیح {در این} امر کار شود. انواع باید خاص شود.

وی بر این سیستم ریزی از واقعی مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدوین موسسه مالی اطلاعاتی از واقعی اجتناب کرده اند توانمندی ها، امتیازات، مشکلات، جایگزین ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهدیدها تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: باید سند راهبردی کبریت همراه خود قابلیت استانداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مرحله سراسری تهیه شود.

امام جمعه بوشیر همراه خود ردیابی به اینکه تخصیص اعتبارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی انسانی باید بر ایده این تمهیدات از واقعی باشد، افزود: در مقابل انتخاب گیری های کامل، باید اقدامات اساسی برای افزایش وضعیت در عوامل مختلف ملت انجام شود.

وی همراه خود ردیابی به اینکه برخی قیمت ها در نتیجه رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت نشد، خاطرنشان کرد: باید همراه خود تحمیل اشتغال، مشکلات مالی ملت را رفع کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازهای ملت را برطرف کنیم.

آیت الله صافی بوشهری همراه خود ردیابی به اینکه اقتصاد ساحلی در ملت ما به خوبی بازرسی نشده است، اظهار داشت: استان بوشهر قابلیت های زیادی در اقتصاد بیشتر مبتنی بر داده ها، علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات الکترونیک دارد کدام ممکن است باید مورد ملاحظه قرار گیرد.

وی بر لزوم افق گذاری درازمدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهیز اجتناب کرده اند اقدامات احساسی تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه داد: کودکان مهارت های a فوق العاده ای دارند کدام ممکن است اگر به آنها ملاحظه کنیم جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت ما بیشتر تبدیل می شود.

مشاور ولی فقیه در استان بوشهر افزود: در استان بوشهر آمادگی داریم همراه خود همکاری نهادهای مختلف در راستای محرومیت زدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آوردن به رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت گام برداریم.

وی همراه خود خاص اینکه مسئولان باید نسبت به موضوعات مختلف دید را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه تمدید شده داشته باشند، تصریح کرد: همه مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان در سمت های مختلف باید در صحنه حضور میدانی داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردم باشند.