مسئولیت بانک ملی در قبال پول های سرقتی چیست؟
در صورت سهل انگاری یا سهل انگاری بانک در حفاظت از دارایی های مشتری یا رعایت استانداردهای امنیتی شعب یا عدم رعایت استانداردهای بانکی یا ضعف کنترل های داخلی بانک در نظارت بر فعالیت های اداری بانک، قصور یا قصور در متولی. در ورشکستگی تعیین شده توسط بانک. بانک نظر مالی مسئول پرداخت غرامت به مشتری است.