مسکو: مذاکرات صلح به ابعاد کافی برای دیدار همراه خود پوتین را انتخاب کنید و انتخاب کنید زلنسکی پیشرفت نکرده است
گفتگوهای ویدئو کنوانسیون روز دوشنبه شکسته نشده می تواند داشته باشد.