مشترکین آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی رایگان چه کسانی هستند؟


قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ برخی اجتناب کرده اند مشترکان صنعت آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی را اجتناب کرده اند صنوبر تعرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ارائه دهندگان جانبی معاف کرده است.

اوت و برق کدم مشترک رایگان است؟اوت و برق کدم مشترک رایگان است؟

قوانین بودجه ۱۴۰۱ برخی اجتناب کرده اند مشترکان صنعت آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی را اجتناب کرده اند صنوبر تعرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ارائه دهندگان اضافی معاف می تدریجی.

به گزارش ایسنا، بر مقدمه بند ج تبصره ۶ کلیه مدارس دولتی وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش به همان اندازه زمان الگوی بلعیدن اجتناب کرده اند صنوبر ارزش انرژی الکتریکی، سوخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب معاف هستند.
در بند «ز» تبصره ۶ نیز آمده است کدام ممکن است در اجرای جزء (۲) بند (ج) ماده (۸۰) این سیستم ۵ ساله ششم بهبود مالی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس جمهوری اسلامی ایران، مددجویان کمیته کاهش امام خمینی (ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنیاد بهزیستی، ارزش های صدور پروانه ساختمانی، مشکلات دهیاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش انرژی الکتریکی، آب، فاضلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انشعاب سوخت واحدهای مسکونی واگذار شده بر مقدمه الگوی بلعیدن یکباره را به آنها اختصاص داده است.

با این حال در بند ۶ تبصره ۶ قوانین بودجه ۱۴۰۱ نیز آمده است: کلیه اقشار بسیج مستضعفین (پایگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق)، پاسگاه ها، کلانتری ها، موزه های حفاظت مقدس اجتناب کرده اند صنوبر ارزش انرژی الکتریکی، سوخت، آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب معاف هستند. . .

علاوه بر این در بند «ز» تبصره ۶ قوانین بودجه نیز تصریح شده است: کلیه مدارسی کدام ممکن است حداقل ۵۰ نسبت آن توسط خیرین نوسازی شده است، ارزش انشعاب، بهبود جامعه، حق پیوستن آب، سوخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب را صنوبر کنند. متر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات انشعاب اجتناب کرده اند افزایش جریان انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق پیوستن کنتور (کنتور انرژی الکتریکی) معاف است.

انواع مشترکانی کدام ممکن است برای بدست آمده سوخت رایگان وارد شدند به بیش اجتناب کرده اند ۶۰۰ هزار خانوار رسید

سیدجلال نورموسفی، رئیس اداره توافق امور گازرسانی نمایندگی سراسری سوخت ایران اظهار داشت: انواع مشترکانی کدام ممکن است کمیته کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهزیستی برای بدست آمده سوخت رایگان حاضر کرده است کدام ممکن است دانش آنها در نمایندگی سراسری سوخت پرونده شده است. به بیش اجتناب کرده اند ۶۰۰۰۰۰ خانوار رسید.

وی افزود: در خصوص پرتاب سوخت به خانوار های محروم تحمل محافظت نهادهای حمایتی، تاکنون تمامی دانش ارسالی کمیته کاهش امام خمینی (ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنیاد مددکاری را تجزیه و تحلیل کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن وارد سامانه سوخت ملت شد. نمایندگی.”

وی شکسته نشده داد: بر این مقدمه در کمیته کاهش امام خمینی (ره) شاهد افزایش ۲۳ درصدی آمار در گذشته اجتناب کرده اند نوروز بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کد پرونده عنوان ۴۸۹ هزار خانواده در کمیته کاهش در سامانه نمایندگی سراسری سوخت پرونده شده است.

رئیس اداره توافق گازرسانی نمایندگی سراسری سوخت ایران تصریح کرد: در گروه بهزیستی انبساط آمار نسبت به در گذشته اجتناب کرده اند نوروز اصولاً بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون حدود ۱۱۴ هزار کد اشتراک خانواده در سامانه نمایندگی سراسری سوخت پرونده شده است.

نورموسوی کسب اطلاعات در مورد دلیل برای تمایز آمار کمیته کاهش امام خمینی (ره) همراه خود لیست نمایندگی سراسری سوخت اظهار داشت: کمیته کاهش منصفانه لیست عمومی داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند رصد به حدود ۵۰۰ هزار کد اشتراک رسیدیم کدام ممکن است پرونده کردیم. همراه خود نمایندگی سراسری سوخت ایران.”

وی تاکید کرد: همراه خود ملاحظه به اینکه برخی خانوار ها در مناطق محروم بادیه نشین اقامت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نعمت سوخت محروم هستند، این سیستم ریزی کرده ایم کدام ممکن است اگر این خانوار ها در هدف لوله کشی سوخت قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} نبود جاده لوله سوخت اجتناب کرده اند این حق قانونی محروم شوند. .، بند قانونی عکس را تجزیه و تحلیل کردیم کدام ممکن است نمایندگی سوخت وطنیه به همان اندازه سقف ۶ میلیون تومان ارزش ردیابی ها لوله سوخت را تقبل می تدریجی.

رئیس اداره توافق گازرسانی نمایندگی سراسری سوخت ایران بازگشت به شد: بر این مقدمه ردیابی ها لوله بدون هزینه در جاری اجراست، علاوه بر این آن امتیاز سوخت نیز رایگان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانند اجتناب کرده اند نعمت سوخت رایگان بهره مند شوند. کدام ممکن است اجتناب کرده اند بهره مندی اجتناب کرده اند بلعیدن سوخت محروم هستند». اجتناب کرده اند گاز مایع استفاده می کنند. بعد از همه اصول حمایتی عکس نیز موجود است به همان اندازه این اشخاص حقیقی نیز بتوانند اجتناب کرده اند این حق قانونی کدام ممکن است خارج اجتناب کرده اند اختیار نمایندگی سراسری سوخت است استفاده کنند.